Home   |   Harta site     

PrezentareDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Dolj, s-a înfiinţat în anul 2005, prin reorganizarea Serviciului public specializat pentru protecţia copilului -înfiinţat în 1997- şi a Serviciului public de asistenţă socială, care funcţionau în subordinea Consiliului Judeţean Dolj.

Activitatea desfășurată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj are ca obiectiv general dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate la nivelul judeţului, precum şi mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient cu instituţiile care desfăşoară activităţi complementare domeniului asistenţei sociale în vederea protecţiei şi respectării drepturilor familiei, copilului şi ale persoanei adulte cu handicap/în dificultate. 

Dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de DGASPC Dolj se realizează cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Dolj. Resursele financiare alocate de către Consiliul Judeţean Dolj sunt utilizate, pe de o parte pentru funcţionarea instituţiei, iar pe de altă parte pentru dezvoltarea acesteia, în vederea extinderii gamei de servicii acordate beneficiarilor, creşterii numărului de specialişti în domeniul protecţiei copilului şi asistenţei sociale, formării şi specializării personalului angajat, astfel încât să crească gradul de competenţă profesională şi capacitatea de a răspunde problematicii sociale variate. 

Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul DGASPC Dolj se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Dolj, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

Conducerea instituţiei este asigurată de: Colegiul director, Directorul general, 2 Directori generali adjuncţi şi şefii de structuri organizatorice. 

 

Atribuţii DGASPC Dolj în domeniul protecţiei familiei şi drepturilor copilului

 

-întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;

-monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;

-identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

-monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

-identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

-acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul sau familial;

-asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;

-reevaluează, cel puţin o dată la trei luni, şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

-îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;

-identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoana aptă să adopte copii;

-monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi relaţiile dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; spijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;

-monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;

-identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

 

Atribuţii DGASPC Dolj în domeniul protecţiei persoanei adulte

 

-completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

-acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

-depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

-verifică şi reevalueaza trimestrial, şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie, pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

-asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

-depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte, conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

 

Alte atribuţii ale DGASPC Dolj

 

-coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

-coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;

-acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

-evalueaza şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;

-colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

-dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale;

-colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte Direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi  revin, conform legii; 

-asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

-fundamentează şi propune consiliului judeţean, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

-prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;

-asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

-sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

-acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

-organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

-asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;

-realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean.