Home   |   Harta site     

AdoptiaCe este adopţia?

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudelele adoptatorului.

 

Care sunt etapele adopţiei interne?

Etapele adopţiei interne sunt următoarele:

1.depunerea cererii de evaluare pentru obţinerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte;

2.depunerea actelor necesare care se anexează la cererea de evaluare;

3.întâlnirea de informare;

4.evaluarea socială;

5.evaluarea psihologică;

6.pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte;

7.eliberarea atestatului;

8.potrivirea copil-persoană/familie adoptatoare;

9.încredinţarea în vederea adopţiei;

10.încuviinţarea adopţiei;

11.monitorizarea postadopţie.

 

Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru adopţie?

Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu şi care sunt cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât cel pe care doresc sa îl adopte. Totodată, adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţii morale şi condiţii materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului.

 

Nu pot să adopte:

-persoanele cu boli psihice şi handicap mintal; 

-persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri; 

-persoana ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decazută din drepturile părinteşti; 

-persoanele care doresc sa adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.

 

Unde se depune cererea în vederea adopţiei?

Cererea se depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 

Care sunt actele/documentele necesare adopţiei?

-copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;

-declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni ;

-copie legalizată de pe certificatul de naştere;

-copie legalizata de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;

 -copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
-certificatul de cazier judiciar;

-adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;
-certificat medical/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
-minimum două caracterizări de la ultimul loc de muncă pentru fiecare solicitant;
-declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
-declaraţie autentică pe propria raspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie special;

-certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
-certificat medical/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

 

Când are loc întâlnirea de informare şi care este scopul ei ?

Întâlnirea de informare are loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj –Craiova, strada Nicolae Titulescu nr. 22- la Biroul Adopţii, camera 28, înainte de depunerea dosarului de evaluare pentru adopţie, ocazie cu care va fi preluată lista cu actele necesare întocmirii dosarului de evaluare. Scopul acesteia este de informare despre ceea ce înseamnă adopţia din punct de vedere legislativ, administrativ şi socio-psiho-medical.

 

Unde se va face evaluarea?

Evaluarea se va face atât la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, cât şi la domiciliul solicitantului, de către un asistent social şi un psiholog, în vederea evaluării capacităţii solicitantului de a adopta.

 

În ce constă evaluarea şi ce cuprinde aceasta?
Procesul de evaluare cuprinde:
- evaluarea socială;
- evaluarea psihologică;
- pregătirea în vederea asumării în cunoştinţă de cauza a rolului de părinte.
Evaluarea (socială şi psihologică) constă în culegerea de informaţii cu privire la:
- structura familiei;
- istoria maritală şi relaţia de cuplu;
- stilul de viaţă al familiei;
- comunicarea;
- nivelul educaţiei;
- statutul profesional;
- habitatul şi inserţia comunitară;
- relaţia cu familia lărgită;
- trăsăturile de personalitate;
- interese, pasiuni;
- motivaţia de a adopta;
- aşteptările în legătură cu adopţia;
- capacităţile parentale.
Pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte este destinată evaluării şi dezvoltării capacităţii solicitantului de a răspunde nevoilor copilului adoptabil.

 

Când se primeşte atestatul? 

Atestatul se primeşte în termen de maxim 120 zile de la data depunerii cererii, cu posibilitatea prelungirii în situaţii motivate. În urma evaluării şi pregătirii, profesioniştii vor întocmi un raport de evaluare a capacităţii de a adopta, cu propunerea pentru acordare sau neacordare atestatului de persoană/familie aptă să adopte. Pe baza acestei propuneri, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj acordă sau nu atestatul. Atestatul este valabil un an.

 

Ce pot face dacă în urma evaluării se propune neacordarea atestatului?

În cazul în care în raportul final se propune neacordarea atestatului, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării, se poate formula o contestaţie, ce va fi soluţionată în termen de 30 zile de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

 

Ce înseamnă compatibilitatea dintre copil şi familie?

Procesul de stabilire a compatibilităţii dintre copil şi o persoană/familie constă în identificarea şi selectarea celei mai potrivite persoane/familii care să răspundă nevoilor unui copil adoptabil. Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi se selectează cea mai potrivită persoană/familie atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului. 

În momentul de faţă, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie iniţiază procesul de potrivire dintre un copil şi o familie, iar Direcţiile continuă această etapă luând în considerare anumiţi factori cheie, urmărindu-se în primul rând interesul superior al copilului.

Prioritate la adopţie

În adopţie se acordă prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, în măsura în care acest lucru nu contravine intersului său superior.

 

Când va fi încredinţat copilul în vederea adopţiei şi pentru ce perioadă?

După ce profesioniştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj vor stabili compatibilitatea dintre copilul adoptabil şi o persoană/familie, copilul va fi încredinţat în vederea adopţiei prin hotărârea instanţei judecătoreşti. La baza hotărârii va fi raportul elaborat de profesioniştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj în ceea ce priveşte constatarea compatibilităţii. Copilul va fi încredinţat pentru 90 de zile şi, în această perioadă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj va monitoriza bilunar evoluţia copilului în familie.

 

Când poate fi încuviinţată adopţia?

La finalul celor 90 de zile, instanţa poate încuviinţa sau nu adopţia pe baza informaţiilor existente în raportul întocmit de profesioniştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj privind evoluţia copilului în familie.

 

Cât timp durează monitorizarea postadopţie şi de către cine se face?

Monitorizarea postadoptie se face timp de 2 ani, trimestrial, de către profesioniştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, în vederea evaluării evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor cu familia.

 

Unde vă puteţi adresa dacă aveţi nevoie de sprijin?

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, prin intermediul Biroului Adopţii, va furniza şi va asigura accesul copilului şi familiei la servicii postadopţie, în functie de nevoile identificate. Aceste servicii vor fi furnizate de specialişti şi vor fi menţionate ca recomandări în rapoartele postadopţie trimestriale.

 

Pentru întrebări suplimentare sau clarificări ale unor aspecte referitoare la adopţie, vă puteţi adresa Biroului Adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

Date de contact:

Craiova, strada Nicolae Titulescu nr. 22, camera 26 / 29

Telefon: 0251/432.234 sau 0251/407.037