Home   |   Harta site     

TutelaTutela este un mijloc juridic de ocrotire, care intervine atunci când minorul este lipsit de ocrotire părintească. Tutela se exercită numai în interesul minorului, atât în ceea ce priveşte persoana, cât şi bunurile acestuia. Tutorele este obligat să asigure îngrijirea minorului, sănătatea şi dezvoltarea lui fizică şi mentală, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a minorului. Tutela este o sarcină personală şi gratuită.

Când se instituie tutela?

Tutela se instituie în situaţia în care ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa judecătorească hotărăşte că este în interesul copilului instituirea unei tutele.
Tutela se instituie conform legii de către instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază sau a fost găsit copilul.

Cine poate fi tutore?

Pot fi tutori persoanele fizice sau soţul şi soţia împreună, care au domiciliul în România şi nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.

Persoana fizică sau familia care urmează a fi tutore trebuie să fie evaluată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire. 

Evaluarea se realizează de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la domiciliul persoanei sau familiei, acordându-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului.
Instanţa judecătorească numeşte cu prioritate ca tutore, dacă motive întemeiate nu se opun, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei copilului, în stare să îndeplinească această sarcină.
Persoana fizică, respectiv soţii care urmează a fi tutori, sunt numiţi pe baza prezentării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a raportului de evaluare a acestora. Propunerea se va face ţinându-se seama de relaţiile personale, de apropierea domiciliilor, precum şi de opinia copilului.

Cine nu poate fi tutore?
- minorul sau cel pus sub interdicţie;
- cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil;
- cel căruia i s-a interzis exerciţiul unor drepturi civile sau cel cu rele purtări;
- cel care exercitând o altă tutelă a fost îndepărtat din ea;
- cel care din cauza intereselor potrivnice cu ale copilului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei.

Tutela poate înceta dacă nu se mai menţine situaţia care a dus la instituirea tutelei, precum şi în cazul morţii minorului. În cazul morţii tutorelui, moştenitorii acestuia vor prelua sarcina tutelei, până la numirea unui nou tutore.

Tutorele mai este îndepărtat şi dacă săvârşeşte un abuz, o neglijenţă gravă sau alte fapte care îl fac nedemn de a fi tutore, precum şi dacă îşi îndeplineşte necorespunzător sarcina. În acest din urmă caz, poate fi obligat chiar la plata unei amenzi civile, în folosul statului.