Home   |   Harta site     

Proiecte in derulareTEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj a semnat în data de 01.11.2018 Acordul de parteneriat nr.47152 /01.11.2018 prin care și-a exprimat acordul de asociere în vederea implementării proiectuluil „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, depus de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei,

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi a numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii, prin introducerea de instrumente şi proceduri şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem. În acest sens, vor fi formaţi toţi cei aproximativ 11 000 de asistenţi maternali activi, precum şi peste 4000 de asistenţi maternali care vor fi angajaţi pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creşterii calităţii activităţii acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, care vor fi aplicabile şi obligatorii în activitatea desfăşurată de asistenţii maternali.

La nivel județului Dolj rețeaua de asistență maternală va fi extinsă până la sfârșitul anului 2023 cu 125 de persoane și 395 de asistenți maternali vor beneficia de formare profesională continuă.

Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv până la 31 decembrie 2023.

 

 

PROIECT:  „CREȘTEREA CAPACITĂȚII FURNIZORILOR PUBLICI DE SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU CATEGORIILE VULNERABILE DIN JUDEȚUL DOLJ DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”

COD SMIS 138299

În cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19, Obiectivul specific 9.1. – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19, UAT - Judeţul Dolj în parteneriat cu Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj și unitatile medico-sociale din județul Dolj (UMS Amărăștii de Jos, UMS Bechet, UMS Brabova, UMS Cetate, UMS Melinești, UMS Plenița și UMS Sadova) au semnat contractul de finanțare nr. 357/16.09.2020 pentru proiectul „Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” care vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănatate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Scopul proiectului constă în consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 a instituțiilor publice din județul Dolj care furnizează servicii de asistență socială către persoanele vulnerabile, în regim rezidențial, prin asigurarea unui răspuns în timp util și eficient al acestora la criza sanitară.

         Obiectivele specifice sunt:

  • Sprijinirea instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Dolj care furnizează servicii de asistență socială persoanelor vulnerabile în regim rezidential prin dotarea cu echipamente de protecție împotriva îmbolnăvirii cu Covid-19.
  • Limitarea răspandirii virusului și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației din județul Dolj, prin asigurarea necesarului de echipamente specializate de protecție pentru cadrele medicale și personalul auxiliar care își desfășoară activitatea în unitățile medico-sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.

  Perioada de implementare a proiectului15 luni, data de început a proiectului fiind 25.02.2020, iar data finalizării proiectului fiind 31.04.2021.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.641.135,17 lei  

  • Valoare totală a activităților viitoare din cadrul proiectului: 2.480.238,56 lei
  • Valoare totală a echipamentelor achiziționate anterior depunerii proiectului de D.G.A.S.P.C. Dolj, care vor fi decontate prin proiect: 160.896,61 lei.

   Pentru acest proiect se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile, respectiv vor fi     decontate 100% din FEDR, contribuţia fiind de 0%. Astfel, valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană este de 2.641.135,17 lei, iar valoarea finanțării naționale este 0,00 lei.

   Prin proiect se vor achiziționa echipamente de protecție medicală pentru instituțiile de mai sus, dar se vor finanța și cheltuieli care au fost angajate și plătite începand cu data de 01.02.2020 de către D.G.A.S.P.C. Dolj, pâna la momentul depunerii cererii de finanțare, conform prevederilor ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

 

Activitățile principale ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt:

 

  • Achizitionarea de echipamente de protectie, respectiv: măști de protecție, mănuși de unică folosință, viziere, ochelari de protecție, combinezoane, halate, botoși, bonete, biocide și soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției. Achiziția va fi realizată de catre liderul de proiect - UAT Județul Dolj, iar echipamentele de protecție vor fi distribuite către D.G.A.S.P.C. Dolj și unitățile medico-sociale din județul Dolj (UMS Amărăștii de Jos, UMS Bechet, UMS Brabova, UMS Cetate, UMS Melinești, UMS Plenița și UMS Sadova).
  • Informare și publicitate - pentru asigurarea vizibilității proiectului se vor realiza următoarele activități: publicarea a 2 anunțuri de presă, montarea a 9 plăci permanente la sediul Liderului de parteneriat și la sediile celorlalți 8 parteneri ai proiectului, publicarea pe site-urile partenerilor a unei prezentări a proiectului cu informații relevante pentru proiect.
  • Audit financiar

Rezultatele proiectului: o mai bună calitate a serviciilor de sănătate publică în ceea ce privește criza de sănatate publică, cauzată de raspândirea virusului SARS-CoV-2, prin dotarea acestora cu echipamentele medicale necesare pentru protecția și îngrijirea beneficiarilor rezidenți, cât și  a personalului centrelor, implicați în gestionarea combaterii acestui virus.