Home   |   Harta site     

Credite acordate conf. Legii 448/2006Conform art.27, alin. 1 din Legea nr.448/2006, republicata, persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi  20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Beneficiaza de prevederile art. 27, alin.(1) si familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 sunt reglementate de H.G. nr.268/2007 cu modificarile si completarile prevazute de Hotararea Guvernului nr.89/2010.

 

a) La achizitionarea unui singur autovehicul

Potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile prevazute de Hotararea Guvernului nr.89/2010:

1.Pentru a beneficia de prevederile art.27 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat se adreseaza Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj si depune la Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala urmatoarele documente:

a. cerere(ANEXA 1 A);

b. copie de pe documentul care atesta incadrarea in grd de handicap;

c. copie de pe documentul de identitate;

d. declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca indeplineste conditiile art.27 din lege (pentru autovehicul-ANEXA 2A).

e. declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca persoane cu handicap, familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj prin Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala orice modificare privind incadrarea in grad de handicap precum si orice alta modificare de natura sa impiedice derularea contractului privind angajamentul de plata a dobanzii(ANEXA 3);

f.declaratie de utilizare a creditului, doar in scopul adaptarii locuintei conform nevoilor individuale de acces (ANEXA 3B);

g. dosar cu sina.

In cazul in care persoana cu handicap este reprezentata prin curator sau tutore, sunt necesare, suplimentar si urmatoarele documente:

h. dispozitie de curatela/tutela;

i. copie de pe documentul de identitate al curatorului/tutorelui.

 

2. Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va asigura inregistrarea cererii in Registrul Intrari-Iesiri al DGASPC Dolj. Ulterior, cererea impreuna cu documentele anexa, vor fi inregistrate la Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala sub numar dosar, intr-un registru special.

3. In urma analizarii documentelor depuse de catre solicitant, Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala elibereaza solicitantului adeverinta referitoare la acordul platii dobanzii, care va fi semnata de catre Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

4. Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat/curatorul/tutorele se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului.

5. Dupa ce persoana cu handicap a obtinut acceptul de creditare din partea unitatii bancare in vederea incheierii contractului privind angajamentul de plata a dobanzii suportata din bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul se va prezenta la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, la Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala, cu urmatoarele documente:

contractul perfectat intre solicitant si banca respectiva;

graficul de rambursare;

factura finala a autovehiculului achizitionat sau copia legalizata a contractului de vanzare-cumparare (masina second-hand) in vederea justificarii sumei creditate.

6. In urma acceptului de creditare din partea unitatii bancare si prezentarii documentelor enumerate anterior, Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va redacta in doua exemplare contractul privind angajamentul de plata a dobanzii, intre beneficiarul de credit si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

7. Dupa semnarea contractului de catre beneficiarul de credit, Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va semna acest contract si il va inainta pentru viza de legalitate la Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor Sociale, Strategii si Contractare Servicii Sociale, viza Directorului General Adjunct Economic si semnarea de catre Directorul General al DGASPC Dolj, iar celalalt exemplar se va arhiva in dosarul acestuia existent la Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala.

8. Contractul privind angajamentul de plata al dobanzii va fi incheiat pe perioada anului bugetar in curs, potrivit Legii nr.500/2000 si va fi prelungit prin act aditional.

9. Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va inainta la Serviciul Economic si Financiar-Contabil o copie a contractului privind angajamentul de plata al dobanzii si o copie a graficului de rambursare.

10. Serviciul Economic si Financiar-Contabil va intreprinde demersurile necesare de efectuare a platii dobanzii in conformitate cu prevederile contractului si a graficului de rambursare.

11. Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligatia sa depuna lunar, la Serviciul Economic si Financiar-Contabil dovada efectuarii platii ratelor la data scadenta a creditului (extras de cont lunar) precum si graficul de rambursare al creditului ori de cate ori acesta suporta modificari. (Platile se efectueaza in baza ultimului grafic de rambursare depus).

12. Pentru incheierea actului aditional, cu 30 de zile calendaristice inainte de expirarea contractului, beneficiarul creditului, va prezenta la Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala urmatoarele documente:

a) Certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice;

b)Documentul care atesta incadrarea in grd de handicap;

c)Copie a actului de identitate;

d) Extras de cont;

e) Grafic de rambursare.

13. La incheierea Actului aditional, Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va urma aceeasi procedura ca la incheierea contractului privind angajamentul de plata al dobanzii.

14. In situatia in care, persoana cu handicap, beneficiara a creditului, inregistreaza restante la rambursarea acestuia, dobanda aferenta creditului se va suporta de catre aceasta.

15. Serviciul Economic si Financiar-Contabil are obligatia de a comunica Serviciului Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala orice situatie de incetare a demersului contractual.

16. Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala are obligatia de a arhiva in dosarul beneficiarului dovada incetarii demersului contractual si de a-l clasa.

17. In situatia in care, beneficiarul isi schimba domiciliul in alt judet, acesta se va adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, printr-o cerere motivata, prin Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala, acesta din urma avand obligatia de a comunica Serviciului Economic si Financiar-Contabil incetarea derularii contractului. Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va transmite dosarul original si complet al beneficiarului catre DGASPC-ul din raza noului domiciliu al beneficiarului cu obligatia de pastrare in copie a tuturor documentelor transmise.

18. Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala are obligatia de a comunica Serviciului Economic si Financiar-Contabil orice modificare privind incadrarea in grad de handicap, privind actele de stare civila ale beneficiarului de credit, precum si orice alta situatie de natura sa conduca la incetarea derularii contractului privind angajamentul de plata al dobanzii.

 

Lista tipizate necesare pentru obtinerea adeverintei referitoare la acordul platii dobanzii la achizitionarea unui singur autovehicul

Anexa 1A - Cerere de eliberare adeverinta referitoare la plata dobanzii unui credit bancar pentru achizitionarea unui autovehicul.

Anexa 2A - Declaratia de indeplinire a conditiilor articolului 27 din Legea 448/2006, republicata ( pentru autovehicul).

Anexa 3 - Declaratia de informare referitoare la faptul ca persoana cu handicap, familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Directiei de Asistenta Sociala si Protectiei Copilului Dolj, prin Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala, orice modificare privind incadrarea in grad de handicap precum si orice alta modificare de natura sa impiedice derularea contractului privind angajamentul de plata a dobanzii.

Anexa 3B - Declaratie de utilizare a creditului, doar in scopul adaptarii locuintei conform nevoilor individuale de acces.

 

b. La adaptarea locuintei conform nevoilor individuale de acces

    Potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificarile si completarile prevazute de Hotararea Guvernului nr.89/2010.

    Pentru a beneficia de prevederile art.27 din Lege, persoana cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat se adreseaza Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj si depune la Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala urmatoarele documente:

cerere ( ANEXA 1B);

copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;

copie de pe documentul de identitate;

declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca indeplineste conditiile art. 27 din lege ( pentru adaptarea locuintei conform nevoilor de acces – ANEXA 2B);

declaratie pe proprie raspundere referitoare la faptul ca persoana cu handicap, familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, prin Serviciul Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala, orice modificare privind incadrarea in grad de handicap precum si orice alta modificare de natura sa impiedice derularea contractului privind angajamentul de plata a dobanzii ( ANEXA 3);

declaratie de utilizare a creditului, doar in scopul adaptarii locuintei conform nevoilor individuale de acces.

dosar cu sina.

In cazul in care o persoana cu handicap este reprezentata prin curator sau tuture, sunt necesare, suplimentar si urmatoarele documente:

h. dispozitie de curatela/tutela;

i. copie de pe documentul de identitate al curatorului/tutorelui.

 

1. Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va asigura inregistrarea cererii in Registrul Intrari-Iesiri al DGASPC Dolj. Ulterior, cererea impreuna cu documentele anexe vor fi inregistrate sub numar dosar la Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala intr-un registru special.

2. In urma analizarii documentelor depuse de catre solicitant, Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala elibereaza solicitantului Adeverinta referitoare la acordul platii dobanzii, care va fi semnata de catre Directorul General al DGASPC Dolj.

3. Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat, curatorul/tutorele se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului.

4. Dupa ce persoana cu handicap a obtinut  acceptul de creditare din partea unitatii bancare, in vederea incheierii contractului privind angajamentul de plata a dobanzii, suportata din bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va prezenta la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, la Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala, un proiect de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, impreuna cu devizul proiectului. Proiectul trebuie sa fie realizat si avizat de catre o persoana autorizata in domeniu. 

Este necesar ca proiectantul sa prezinte o declaratie pe propria raspundere conform careia proiectul respecta normativul.

5. In urma acceptului de creditare din partea unitatii bancare si prezentarii documentelor enumerate anterior, Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va redacta in doua exemplare contractul privind angajamentul de plata a dobanzii, intre beneficiarul de credit si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

6. Dupa semnarea contractului de catre beneficiarul de credit, Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va semna acest contract si il va inainta  pentru viza de legalitate la Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor Sociale, vizat de Directorul General Adjunct Economic si semnat de catre Directorul General al DGASPC Dolj. Un exemplar al contractului se va inainta beneficiarului, iar celalalt exemplar se va arhiva in dosarul beneficiarului existent la Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala.

7. Contractul privind angajamentul de plata al dobanzii va fi incheiat pe perioada anului bugetar in curs, potrivit Legii nr. 500/2000 si va fi prelungit prin act aditional. Va fi inaintat la Serviciul Economic si Financiar-Contabil. 

8. Se va inainta Serviciului Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala o copie a contractului privind angajamentul de plata a dobanzii si o copie a graficului de rambursare.

9. Serviciul Economic si Financiar-Contabil va intreprinde demersurile necesare  de efectuare a platii dobanzii in conformitate cu prevederile contractului si a graficului de rambursare.

10. Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligatia sa depuna lunar la Serviciul Economic si Financiar-Contabil, dovada  efectuarii platii  ratelor la data scadenta a creditului (extras de cont lunar) precum si graficul de rambursare a creditului ori de cate ori acesta suporta modificari. (Platile se efectueaza in baza ultimului  grafic de rambursare depus). 

11. Pentru incheierea actului aditional, cu 30 de zile calendaristice inainte de expirarea contractului, beneficiarul creditului va prezenta la Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala urmatoarele documente:

a) Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice;

b) Documentul care atesta incadrarea in grad de handicap:

c) Copie a actului de identitate;

d) Extras de cont;

e) Grafic de rambursare.

12. La incheierea Actului aditional, Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va urma aceeasi procedura ca la incheierea contractului privind angajamentul de plata al dobanzii.

13. In situatia in care persoana cu handicap, beneficiara a creditului, inregistreaza restante la rambursarea acestuia, dobanda aferenta creditului se va suporta de catre aceasta.

14. Serviciul Economic si Financiar-Contabil are obligatia de a comunica Serviciului Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala orice situatie de incetare a demersului contractual.

15. Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala are obligatia de a arhiva in dosarul beneficiarului dovada incetarii demersului contractual si de a-l clasa.

16. In situatia in care beneficiarul isi schimba domiciliul in alt judet, acesta se va adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, printr-o cerere motivata, prin Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala, acesta din urma avand obligatia de a comunica Serviciului Economic si Financiar-Contabil incetarea derularii contractului. Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala va transmite dosarul in original si completat al beneficiarului, catre DGASPC-ul din raza noului domiciliu  al beneficiarului, cu obligatia  pastrarii in copie a tuturor documentelor transmise.

17. Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala are obligatia de a comunica Serviciului Economic si Financiar-Contabil orice modificare privind incadrarea in grad de handicap, privind actele de stare civila ale beneficiarului de credit precum si orice alta situatie de natura sa conduca la incetarea derularii contractului privind angajamentul de plata al dobanzii.

 

Lista tipizate pentru obtinerea adeverintei referitoare la acordul platii dobanzii la adaptarea locuintei conform nevoilor individuale de acces

Anexa 1B -Cerere de eliberare adeverinta referitoare la plata dobanzii unui credit bancar pentru adaptarea locuintei conform nevoilor individuale de acces.

Anexa 2B -Declaratie de indeplinire a conditiilor articolului 27 din Legea 448/2006 republicata (pentru locuinte).

Anexa 3 -Declaratie de informare referitoare la faptul ca persoana cu handicap, familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj prin Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala orice modificare privind incadrarea in grad de handicap precum si orice alta modificare de natura sa impiedice derularea contractului  privind angajamentul de plata a dobanzii.

Anexa 3B -Declaratie de utilizare a creditului, doar in scopul adaptarii locuintei conform nevoilor individuale de acces.

 

Date de contact Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala:

Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 38

Sef Serviciu: Buldur Nicoleta

Telefon: 0251/407.032

Programul de lucru cu publicul este de luni pana joi, intre orele 09.00 si 13.00.