Home   |   Harta site     

Credite acordate conf. Legii 448/2006Conform art.27, alin. 1 din Legea nr.448/2006, republicată, persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi  20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Beneficiază de prevederile art. 27, alin.(1) şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 sunt reglementate de H.G. nr.268/2007 cu modificările şi completările prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.89/2010.

 

a) La achiziţionarea unui singur autovehicul

Potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.89/2010:

1.Pentru a beneficia de prevederile art.27 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj şi depune la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale următoarele documente:

a. cerere(ANEXA 1 A);

b. copie de pe documentul care atestă încadrarea în grd de handicap;

c. copie de pe documentul de identitate;

d. declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art.27 din lege (pentru autovehicul-ANEXA 2A).

e. declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că persoane cu handicap, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale orice modificare privind încadrarea în grad de handicap precum şi orice altă modificare de natură să împiedice derularea contractului privind angajamentul de plată a dobânzii(ANEXA 3);

f.declaraţie de utilizare a creditului, doar în scopul adaptării locuinţei conform nevoilor individuale de acces (ANEXA 3B);

g. dosar cu şină.

În cazul în care persoana cu handicap este reprezentată prin curator sau tutore, sunt necesare, suplimentar şi urmatoarele documente:

h. dispoziţie de curatelă/tutelă;

i. copie de pe documentul de identitate al curatorului/tutorelui.

 

2. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va asigura înregistrarea cererii în Registrul Intrări-Ieşiri al DGASPC Dolj. Ulterior, cererea împreună cu documentele anexă, vor fi înregistrate la Serviciul Evidenţă si Plată Prestaţii Sociale sub număr dosar, într-un registru special.

3. În urma analizării documentelor depuse de către solicitant, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale eliberează solicitantului adeverinţă referitoare la acordul plăţii dobânzii, care va fi semnată de către Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

4. După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat/curatorul/tutorele se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.

5. După ce persoana cu handicap a obţinut acceptul de creditare din partea unităţii bancare în vederea încheierii contractului privind angajamentul de plată a dobânzii suportată din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul se va prezenta la sediul Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, cu următoarele documente:

contractul perfectat între solicitant şi banca respectivă;

graficul de rambursare;

factura finală a autovehiculului achiziţionat sau copia legalizată a contractului de vânzare-cumpărare (maşină second-hand) în vederea justificării sumei creditate.

6. În urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare şi prezentării documentelor enumerate anterior, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va redacta în două exemplare contractul privind angajamentul de plată a dobânzii, între beneficiarul de credit şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

7. După semnarea contractului de către beneficiarul de credit, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va semna acest contract şi îl va înainta pentru viza de legalitate la Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, Strategii şi Contractare Servicii Sociale, viza Directorului General Adjunct Economic şi semnarea de către Directorul General al DGASPC Dolj, iar celălalt exemplar se va arhiva în dosarul acestuia existent la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale.

8. Contractul privind angajamentul de plată al dobânzii va fi încheiat pe perioada anului bugetar în curs, potrivit Legii nr.500/2000 şi va fi prelungit prin act adiţional.

9. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va înainta la Serviciul Economic şi Financiar-Contabil o copie a contractului privind angajamentul de plată al dobânzii şi o copie a graficului de rambursare.

10. Serviciul Economic şi Financiar-Contabil va întreprinde demersurile necesare de efectuare a plăţii dobânzii în conformitate cu prevederile contractului şi a graficului de rambursare.

11. Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligaţia să depună lunar, la Serviciul Economic şi Financiar-Contabil dovada efectuării plăţii ratelor la data scadentă a creditului (extras de cont lunar) precum şi graficul de rambursare al creditului ori de câte ori acesta suportă modificări. (Plăţile se efectuează în baza ultimului grafic de rambursare depus).

12. Pentru încheierea actului adiţional, cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea contractului, beneficiarul creditului, va prezenta la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale următoarele documente:

a) Certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice;

b)Documentul care atestă încadrarea în grd de handicap;

c)Copie a actului de identitate;

d) Extras de cont;

e) Grafic de rambursare.

13. La încheierea Actului adiţional, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va urma aceeaşi procedură ca la încheierea contractului privind angajamentul de plată al dobânzii.

14. În situaţia în care, persoana cu handicap, beneficiară a creditului, înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către aceasta.

15. Serviciul Economic şi Financiar-Contabil are obligaţia de a comunica Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale orice situaţie de încetare a demersului contractual.

16. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale are obligaţia de a arhiva în dosarul beneficiarului dovada încetării demersului contractual şi de a-l clasa.

17. În situaţia în care, beneficiarul îşi schimbă domiciliul în alt judeţ, acesta se va adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, printr-o cerere motivată, prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, acesta din urmă având obligaţia de a comunica Serviciului Economic şi Financiar-Contabil încetarea derulării contractului. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va transmite dosarul original şi complet al beneficiarului către DGASPC-ul din raza noului domiciliu al beneficiarului cu obligaţia de păstrare în copie a tuturor documentelor transmise.

18. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale are obligaţia de a comunica Serviciului Economic şi Financiar-Contabil orice modificare privind încadrarea în grad de handicap, privind actele de stare civilă ale beneficiarului de credit, precum şi orice altă situaţie de natură să conducă la încetarea derulării contractului privind angajamentul de plată al dobânzii.

 

Listă tipizate necesare pentru obţinerea adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii la achiziţionarea unui singur autovehicul

Anexa 1A - Cerere de eliberare adeverinţă referitoare la plata dobânzii unui credit bancar pentru achiziţionarea unui autovehicul.

Anexa 2A - Declaraţia de îndeplinire a condiţiilor articolului 27 din Legea 448/2006, republicată ( pentru autovehicul).

Anexa 3 - Declaraţia de informare referitoare la faptul că persoana cu handicap, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Dolj, prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, orice modificare privind încadrarea în grad de handicap precum şi orice altă modificare de natură să împiedice derularea contractului privind angajamentul de plată a dobânzii.

Anexa 3B - Declaraţie de utilizare a creditului, doar în scopul adaptării locuinţei conform nevoilor individuale de acces.

 

b. La adaptarea locuinţei conform nevoilor individuale de acces

    Potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.89/2010.

    Pentru a beneficia de prevederile art.27 din Lege, persoana cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj şi depune la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale următoarele documente:

cerere ( ANEXA 1B);

copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

copie de pe documentul de identitate;

declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art. 27 din lege ( pentru adaptarea locuinţei conform nevoilor de acces – ANEXA 2B);

declaraţie pe proprie răspundere referitoare la faptul că persoana cu handicap, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, orice modificare privind încadrarea în grad de handicap precum şi orice altă modificare de natură să împiedice derularea contractului privind angajamentul de plată a dobânzii ( ANEXA 3);

declaraţie de utilizare a creditului, doar în scopul adaptării locuinţei conform nevoilor individuale de acces.

dosar cu şină.

În cazul în care o persoană cu handicap este reprezentată prin curator sau tuture, sunt necesare, suplimentar şi următoarele documente:

h. dispoziţie de curatelă/tutelă;

i. copie de pe documentul de identitate al curatorului/tutorelui.

 

1. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va asigura înregistrarea cererii în Registrul Intrări-Ieşiri al DGASPC Dolj. Ulterior, cererea împreună cu documentele anexe vor fi înregistrate sub număr dosar la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale într-un registru special.

2. În urma analizării documentelor depuse de către solicitant, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale eliberează solicitantului Adeverinţa referitoare la acordul plăţii dobânzii, care va fi semnată de către Directorul General al DGASPC Dolj.

3. După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat, curatorul/tutorele se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.

4. După ce persoana cu handicap a obţinut  acceptul de creditare din partea unităţii bancare, în vederea încheierii contractului privind angajamentul de plată a dobânzii, suportată din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va prezenta la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, un proiect de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces, împreună cu devizul proiectului. Proiectul trebuie să fie realizat şi avizat de către o persoană autorizată în domeniu. 

Este necesar ca proiectantul să prezinte o declaraţie pe propria răspundere conform căreia proiectul respectă normativul.

5. În urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare şi prezentării documentelor enumerate anterior, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va redacta în două exemplare contractul privind angajamentul de plată a dobânzii, între beneficiarul de credit şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

6. După semnarea contractului de către beneficiarul de credit, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va semna acest contract şi îl va înainta  pentru viza de legalitate la Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, vizat de Directorul General Adjunct Economic şi semnat de către Directorul General al DGASPC Dolj. Un exemplar al contractului se va înainta beneficiarului, iar celălalt exemplar se va arhiva în dosarul beneficiarului existent la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale.

7. Contractul privind angajamentul de plată al dobânzii va fi încheiat pe perioada anului bugetar în curs, potrivit Legii nr. 500/2000 şi va fi prelungit prin act adiţional. Va fi înaintat la Serviciul Economic şi Financiar-Contabil. 

8. Se va înainta Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale o copie a contractului privind angajamentul de plată a dobânzii şi o copie a graficului de rambursare.

9. Serviciul Economic şi Financiar-Contabil va întreprinde demersurile necesare  de efectuare a plăţii dobânzii în conformitate cu prevederile contractului şi a graficului de rambursare.

10. Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligaţia să depună lunar la Serviciul Economic şi Financiar-Contabil, dovada  efectuării plăţii  ratelor la data scadentă a creditului (extras de cont lunar) precum şi graficul de rambursare a creditului ori de câte ori acesta suportă modificări. (Plăţile se efectuează în baza ultimului  grafic de rambursare depus). 

11. Pentru încheierea actului adiţional, cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea contractului, beneficiarul creditului va prezenta la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale următoarele documente:

a) Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice;

b) Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap:

c) Copie a actului de identitate;

d) Extras de cont;

e) Grafic de rambursare.

12. La încheierea Actului adiţional, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va urma aceeaşi procedură ca la încheierea contractului privind angajamentul de plată al dobânzii.

13. În situaţia în care persoana cu handicap, beneficiară a creditului, înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către aceasta.

14. Serviciul Economic şi Financiar-Contabil are obligaţia de a comunica Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale orice situaţie de încetare a demersului contractual.

15. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale are obligaţia de a arhiva în dosarul beneficiarului dovada încetării demersului contractual şi de a-l clasa.

16. În situaţia în care beneficiarul îşi schimbă domiciliul în alt judeţ, acesta se va adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, printr-o cerere motivată, prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, acesta din urmă având obligaţia de a comunica Serviciului Economic şi Financiar-Contabil încetarea derulării contractului. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va transmite dosarul în original şi completat al beneficiarului, către DGASPC-ul din raza noului domiciliu  al beneficiarului, cu obligaţia  păstrării în copie a tuturor documentelor transmise.

17. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale are obligaţia de a comunica Serviciului Economic şi Financiar-Contabil orice modificare privind încadrarea în grad de handicap, privind actele de stare civilă ale beneficiarului de credit precum şi orice altă situaţie de natură să conducă la încetarea derulării contractului privind angajamentul de plată al dobânzii.

 

Listă tipizate pentru obţinerea adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii la adaptarea locuinţei conform nevoilor individuale de acces

Anexa 1B -Cerere de eliberare adeverinţă referitoare la plata dobânzii unui credit bancar pentru adaptarea locuinţei conform nevoilor individuale de acces.

Anexa 2B -Declaraţie de îndeplinire a condiţiilor articolului 27 din Legea 448/2006 republicată (pentru locuinţe).

Anexa 3 -Declaraţie de informare referitoare la faptul că persoana cu handicap, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale orice modificare privind încadrarea în grad de handicap precum şi orice altă modificare de natură să împiedice derularea contractului  privind angajamentul de plată a dobânzii.

Anexa 3B -Declaraţie de utilizare a creditului, doar în scopul adaptării locuinţei conform nevoilor individuale de acces.

 

Date de contact Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale:

Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 38

Şef Serviciu: Buldur Nicoleta

Telefon: 0251/407.032

Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 13.00.