Home   |   Harta site     

Cum pot deveni asistent maternalASISTENTUL MATERNAL PROFESIONIST

 

Ce este asistentul maternal profesionist?

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliu, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeste în plasament sau în încredinţare.

 

Cine poate fi atestat ca asistent maternal profesionist?

Pot fi atestate ca asistenţi maternali profesionişti numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

1.au capacitate deplină de exerciţiu;

2.prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la cresterea,îngrijirea şi educarea copiilor săi;

3.au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau încredinţare;

4.au urmat cursurile de formare profesionala organizate de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care efectueaza evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

 

Cine NU poate fi atestat ca asistent maternal profesionist?

1.persoana care a suferit o condamnare prin hotarâre judecatorească rămasă definitivă, pentru savârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

2.părintele decăzut din drepturile parinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă; 

3.persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

 

Persoanele salariate pot deveni asistent maternal profesionist?

Persoana care desfasoara o activitate salarizata poate deveni asistent maternal profesionist numai cu conditia încetarii contractului individual de munca pe baza caruia îsi desfasoara respectiva activitate salarizata.

 

Cum să devin asistent maternal profesionist?
Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor depune o cerere tip de evaluare a capacităţii lor la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj din Craiova, strada Nicolae Titulescu nr. 22. 

În cerere se va menţiona în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârstă şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.
Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.

La cererea de evaluare vor fi anexate următoarele documente: 

1.copii legalizate după actele de stare civilă şi după actele de studii ale solicitantului (care dovedesc că solicitantul este absolvent a cel puţin 10 clase) 

2.o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
3.certificate medicale eliberate de medical de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sanatate a solicitantului şi a persoanelor care locuiesc cu solicitantul;
4.certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte;
5.un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată după titlul de proprietate sau după contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată după contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii; 

6.declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile care împiedică desfăşurarea unei activităţi ca asistent maternal profesionist;

7.anchetă socială de la primăria de domiciliu.

 

Care este procedura de atestare a asistentului maternal profesionist?
Cererea depusa de persoana care vrea sa devina asistent maternal profesionist va fi evaluata de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau de organismul privat autorizat, în termen de 90 de zile de la data înregistrării.

Urmează evaluarea persoanei care vrea să devină asistent maternal profesionist. Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice şi medicale ale capacităţii solicitantului, care vor fi determinate prin:

1.interviuri luate solicitantului şi persoanelor cu care acesta locuieşte, de către un asistent social şi de către un psiholog, prin care se determină profilul psihologic al solicitantului, motivaţia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist şi poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte faţă de implicaţiile desfăşurării acestei activităţi;

2.vizite la domiciliul solicitantului, în scopul verificarii îndeplinirii condiţiei prevăzute de lege;
3.recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor solicitantului, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;
4.orice investigaţii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator. 


Pe perioada evaluării solicitantului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj este obligată să organizeze pentru acesta cursuri de formare profesională ca asistent maternal profesionist. Aceste cursuri de formare profesională au o durată de minimum 60 de ore, iar cheltuielile pentru organizarea cursurilor sunt suportate de către instituţie. 

După efectuarea evaluării, solicitantul adresează Comisiei pentru protecţia copilului o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării. 

În termenul prevăzut, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj înainteaza Comisiei pentru protecţia copilului, dosarul solicitantului, însotit de un raport de evaluare a capacităţii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist, care va menţiona cunoştinţele dobândite de acesta în urma cursurilor de formare profesională, precum şi propunerea motivată a celui care a efectuat evaluarea, referitoare la eliberarea sau, după caz, neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist. 

Tinând seama de cererea formulata de solicitant, propunerea de eliberare a atestatului va menţiona numărul maxim de copii pe care acesta îi poate primi simultan în plasament sau în încredintare, grupa de vârstă şi sexul copiilor, precum şi capacitatea solicitantului de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA. 

În urma analizarii documentatiei înaintate si a audierii solicitantului, Comisia pentru protecţia copilului decide cu privire la acordarea atestatului.

Atestatul de asistent maternal profesionist se elibereaza pentru o perioadă de 3 ani şi poate fi reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru protecţia copilului, la propunerea temeinic motivată a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.

 

Care sunt obligatiile asistentului maternal profesionist?


Asistentul maternal profesionist are următoarele obligaţii privind copiii primiţi în plasament sau încredinţaţi:
1.să asigure cresterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora;  

2.să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei;

3.să asigure integrarea copiilor în viaţa socială; 

4. să contribuie la pregatirea reintegrarii copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz;

5.să permită specialistilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor; 

6.să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi sau încredinţaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator;

7.să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii.
8. să informeze despre orice schimbare survenită în situaţia lor personală, familială sau socială care ar putea să influenţeze activitatea lor profesională; 

9.să participle la cursurile de perfecţionare organizate de către angajator;
10. să prezinte anual Comisiei pentru protectia copilului un certificat medical din care să rezulte că starea sănătăţii lor permite continuarea desfăşurării activităţii (cheltuielile legate de efectuarea analizelor medicale şi de eliberarea certificatului medical se suportă de către angajator).

 

În ce constă particularitatea activităţii asistentului maternal profesionist?

1.Activitatea asistentului maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă,care are un caracter special, specific protecţiei copilului.

2.Activitatea asistentului maternal profesionist este sprijinită şi supravegheată de către specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Dolj.
3.Contractul de munca al asistentului maternal profesionist se incheie pe perioada de valabilitate a atestatului

4.Executarea contractului individual de muncă începe pe data primei hotărâri de plasament al unui copil la asistentul maternal profesionist.

5.Contractul individual de muncă se suspendă ori încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist.