Home   |   Harta site     

Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare 

Adresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22, camera nr. 3

Telefon: 0251/407.009

Şef Serviciu: Ilie Silvia Mioara

 

Serviciul are în structură următoarele compartimente:

- Compartiment Control Managerial Intern și Managementul Calităţii;

- Compartiment Organizare;

- Compartiment Management Resurse Umane;

- Compartiment Salarizare;

- Compartiment Formare Profesională;

- Compartiment Arhivă;

- Compartiment Sănătate, Securitate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă

 

a) Compartiment Control Managerial Intern și Managementul Calității

Atribuții principale: 

Implementează sistemul de control managerial la nivelul institutiei, în conformitate cu Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial,  cu modificarile si completarile ulterioare, şi Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, prin:

-coordonează activitatea de implementare a controlului inten managerial la nivelul Direcţiei și îndrumă șefii structurilor organizatorice în procesul de elaborare de programe proprii, la realizarea acestor programe, actualizarea acestora sau în alte activități legate de controlul intern managerial;

-sprijină și îndrumă șefii structurilor organizatorice în vederea elaborării/actualizării procedurilor operaționale;

-analizează și propune spre aprobare procedurile interne elaborate pentru proiectarea acestui sistem de control managerial;

-revizuieşte/modifică Manualul Calităţii, Procedurile Generale şi formularele anexate la procedurile generale;

-menţine şi îmbunătăţeşte Sistemul de Management al Calităţii conform cerinţelor SR ISO 9001/2015, în compartimentele din cadrul DGASPC;

-ține gestiunea unică  (în sistem informatic şi pe hârtie – în original) a documentelor Sistemului de Management al Calităţii;

-planifică, organizează, efectuează şi coordonează audituri interne de urmărire ale SMC din cadrul instituţiei, în zonele în care au fost identificate neconformităţi la auditul intern de calitate;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

b) Compartiment Organizare

Atribuții principale: 

-răspunde de întocmirea și completarea periodică a Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Codului etic și Codului de conduită ale personalului Direcției, cât și de respectarea prevederilor acestora;

-sub conducerea Directorului General participă la întocmirea organigramei, statului de personal și statului de funcții pentru unitățile subordonate Direcției;

-face demersurile necesare reorganizării instituției, întocmind: note de informare, adrese către instituțiile direct interesate, noile state de funcții, organigrama și anexele la organigramă;

-întocmește anual/trimestrial planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției;

-asigură și răspunde de întocmirea lucrărilor privind mișcările de personal la nivelul Direcției și a unităților subordonate;

-asigură și urmărește întocmirea pentru fiecare salariat a fișei postului cu sarcini și atribuții ce le revin și completarea acestora ori de câte ori este  nevoie;

-organizează activitatea de selecție a personalului din aparatul propriu şi serviciile din subordine, de evaluare periodică prin organizarea concursurilor de recrutare, promovare și avansare a personalului;

-răspunde de modul de soluționare a scrisorilor, notelor de audiență și a corespondenței ce i-a fost repartizat spre rezolvare;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

c) Compartiment Management Resurse Umane

Atribuții principale:

-organizează activitatea de angajare a personalului din aparatul propriu şi serviciile din subordine;

-întocmește nivelul salariilor de bază în acord cu necesitățile activității unității respectând dispozitiile legale cu privire la salariile de bază și drepturile personalului, conform legislației în vigoare, precum și contracte de muncă;

-aplică modificările în registrul de evidență al salariatilor contractuali la zi și comunică în termen la Inspectoratul Teritorial de Muncă online a bazei de date (REVISAL);

-răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale în domeniul salarizării personalului, precum salariul de bază, sporul de vechime, indemnizațiile, alte sporuri;

-întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor profesionale și a dosarelor personalului contractual;

-primirea și gestionarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese conform legii;

-întocmește dosare de pensionare și note de lichidare la plecarea personalului din unitate;

-eliberează zilnic adeverințe de salariat, de bancă, vechime în muncă, etc.;

-întocmește și comunică contracte de muncă, acte adiționale la contractul de muncă;

-eliberează  legitimații salariaților;

-sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea legislației activităţii de voluntariat prin selecția, orientarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea voluntarilor din cadrul instituției;

-întocmește răspunsuri la diverse solicitări;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

d) Compartiment Salarizare

Atribuții principale:

-calculul drepturilor bănești reprezentând salariul de bază, sporuri și alte drepturi conform legii;

-calculează indemnizația pentru concediu de odihnă, concediu medical, reținerile din salariu;

-verifică pontajele cu concediile medicale, cu cererile de concediu de odihnă și alte tipuri de cereri;

-verifică primirea documentelor care atestă ca un salariat beneficiază de deducere suplimentară de bază și introducerea datelor în programul de salarii;

-ține evidența concediilor de odihnă, urmărind concordanța acestora cu foaia colectivă de prezență și ținând seama de programări;

-întocmește state de plată, centralizatoare, liste de viramente, borderourile către bănci pentru plata salariilor pe carduri;

-întocmește și depune lunar, în termen legal, declarația privind obligațiile de plată către AJOFM, Casa Județeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, Administrația Finanțelor Publice, etc; 

-întocmește situații statistice  privind câștigurile salariale lunare, semestriale, anuale;

-întocmește contracte de garanție pentru gestionari;

-urmărește lunar trecerea la o nouă gradație în funcție de vechime și întocmește referatele pentru trecerea la o nouă clasă și gradație;

-întocmește răspunsuri la diverse solicitări;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

e) Compartiment Formare Profesională

Atribuții principale:

-planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale aflate în administrare proprie;

-organizează activitatea de formare continuă a personalului din aparatul propriu şi serviciile din subordine;

-întocmește planul anual de perfecționare profesională, precum și a oricăror altor măsuri privind perfecționarea profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul instituției;

-asigură consultanță și asistență funcționarilor publici de conducere și personalului contractual  de conducere din cadrul instituției în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din subordine;

-monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul instituției și întocmește trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;

-întocmește raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din  cadrul instituției;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

f) Compartiment Arhivă

Atribuții principale:

-inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul  instituției, asigură legătura cu Arhivele Naționale în vederea verificării și confirmării nomenclatorului;

-verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;

-asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă;

-întocmește formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naționale, asigură predarea integrală a arhivei selecționate la unitățile de recrutare;

-cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

-pune la dispoziție, pe bază de semnătură și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare;

-organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale;

-pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunilor de control privind situația arhivelor de la creatori;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

g) Compartiment Sănătate, Securitate în Muncă și Situații de Urgență

Atribuții principale în domeniul S.S.M.:

-asigură identificarea pericolelor și riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă;

-întocmeşte și actualizează planul de prevenire și protecție. Asigură monitorizarea îndeplinirii acestui plan.

-elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea și aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și asigură difuzarea acestora în unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

-verifică însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucţiunilor proprii, precum și a atribuţiilor și responsabilităţilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă;

-asigură informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

-identifică pericolele grave și iminente și propune măsuri pentru eliminarea sau diminuarea acestora;

-ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

-efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și a măsurilor propuse pentru remedierea lor;

-participă la comunicarea și cercetarea evenimentelor;

-colaborează cu lucrătorii și/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

-întocmeşte necesarul de mijloace materiale pentru desfășurarea activităților de prevenire și protecție;

-răspunde de obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pe linie de sănătate și securitate în muncă.

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

Atribuții principale în domeniul P.S.I:

-elaborează programele de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate;

-face propuneri de reglementări tehnice și organizatorice a activității de apărare împotriva incendiilor;

-controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor;

-elaborează și supune spre analiză conducătorului instituției raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

-întocmește și actualizează fişa obiectivului;

-ține evidenta registrelor instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;

-ține registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

-ține evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;

-verifică fişele de instruire în domeniul situațiilor de urgență;

-întocmește lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;

-întocmește grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

-propune programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu;

-propune măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;

-propune organizarea instruirii și verifică pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecția civilă;

-verifică starea de funcționare a mijloacelor de transmisiuni-alarmare, spațiile de adăpostire și mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, ține evidența acestora și le verifică periodic;

-monitorizează activitatea persoanelor care prestează muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul DGASPC Dolj;

-prestează alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.