Home   |   Harta site     

Serviciul Programe, ProiecteAdresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22

Telefon: 0251/407.008

Şef Serviciu: Lungu Cristina

 

Serviciul are în structură următoarele compartimente:

-Compartiment Programe, Proiecte;

-Compartiment Relația cu Organizațiile Nonguvernamentale;

-Compartiment Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială

 

a) Compartiment Programe, Proiecte

Atribuții principale:

-elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;

-analizează obiectivele Strategiei judetene în domeniul asistentei sociale, protecţiei familiei şi copilului în vederea realizarii acestora prin accesarea de fonduri nerambursabile;

-colaborează cu structurile instituţiei în vederea stabilirii nevoilor concrete care sa determine structurarea în propuneri de proiecte, în conformitate cu Strategia judeţeana în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi copilului;

-colaborează cu autorităţile naţionale în domeniu în ceea ce priveste identificarea şi comunicarea nevoilor de interes naţional şi atragerea fondurilor acordate de catre acestea;

-realizează şi propune spre aprobare portofoliul de proiecte;

-monitorizează lansarea programelor de finanţare;

-identifică sursele de finanţare necesare implementării proiectelor din portofoliul de proiecte aprobat;

-identifică posibili parteneri care pot fi cooptaţi în cadrul proiectelor;

-asigură implementarea proiectelor aprobate spre finanţare;

-colaborează cu celelalte structuri din cadrul instituţiei în vederea realizării şi implementării proiectelor cu finanţare interna si externă;

-colaborează cu instituţiile implicate în gestionarea mecanismului de finanţare accesat;

-monitorizează modul de desfasurare a activităţilor aferente proiectelor care se afla în curs de implementare, precum şi a celor aflate în perioada de sustenabilitate;

-propune, organizează şi desfasoară, dupa caz, actiuni de mediatizare a activitătilor realizate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi de diseminare a rezultatelor obţinute în urma implementării proiectelor;

-realizează demersurile necesare în vederea asigurării continuitătii şi sustenabilităţii proiectelor implementate; 

-centralizează şi ţine evidenta tuturor proiectelor şi programelor pe care le gestionează;

-realizează, în colaborare cu celelalte structuri ale institutiei, campanii de informare şi promovare cu privire la drepturile copilului şi ale persoanelor adulte cu handicap;

-colaborează cu instituţiile de învaţamant superior de profil şi structurile de specialitate din cadrul institutiei, în vederea încheierii de parteneriate privind desfăsurarea stagiilor de practică ale studenţilor;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

b) Compartiment Relația cu Organizațiile Nonguvernamentale

Atribuții principale:

-colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

-dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile comunităţii locale;

-colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ - teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

-colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea implementării şi monitorizării proiectelor derulate in parteneriat;

-colaborează cu structurile de specialitate din cadrul instituţiei în vederea analizării solicitărilor de parteneriat ale organizaţiilor neguvernamentale şi oportunitatea implicarii instituţiei în cadrul parteneriatului respectiv;

-asigură suportul necesar, la solicitarea organizaţiilor neguvernamentale, pentru derularea activităţilor specifice, atunci cand acestea sunt în conformitate cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale instituţiei;

-ține evidenţa organizaţiilor neguvernamentale cu care sunt încheiate parteneriate, protocoale sau alte forme de colaborare;

-participă la întalnirile organizate de catre reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale în vederea stabilirii de acţiuni comune, pentru a răspunde   într-o măsura mai mare nevoilor identificate de la nivelul judeţului;

-organizează întalniri cu ONG-urile din judeţ, regiune şi de la nivel naţional cu care exista colaborari, în vederea dezvoltării de programe comune şi pentru promovarea transferului de expertiza in domeniul asistenţei sociale si incluziunii sociale;

-colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

-asigură diseminarea informaţiilor în ceea ce priveşte colaborările şi acţiunile desfăşurate împreuna cu organizaţiile neguvernamentale;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

c)Compartiment Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială

 Atribuții principale:

-gestionează  baza de date CWMTIS;

-gestionează baza de date SENSITIVE;

-gestionează baza de date a DGASPC în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

-realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia;

-colaborează cu celelalte servicii în vederea actualizării bazei de date;

-solicită celorlalte servicii informaţiile necesare actualizării bazelor de date;

-monitorizează şi coordonează activitatea de introducere în programul CWMTIS a informaţiilor de către operatorii autorizaţi de conducerea instituţiei şi care işi desfasoară activitatea în alte structuri organizatorice;

-colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;

-asigură transmiterea oficială a raportărilor lunare, trimestriale, semestriale şi anuale,  precum şi a situaţiilor solicitate, ori de cate ori este nevoie;

-realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile  aflate  în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  Drepturilor Copilului şi Adopţie;

-asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform solicitarilor Autoritatii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi altor instituţii cu activităţi in domeniu;

-realizează la nivel judeţean baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;

-realizează la nivel judeţean baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevăzuţi în Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;

-întocmeşte periodic, sau la solicitarea conducerii instituţiei, analize statistice care sa stea la baza măsurilor de organizare şi desfaşurare a activităţii DGASPC;

-colaborează cu celelalte servicii în vederea transmiterii de analize şi statistici cu privire  la activitatea DGASPC catre ONG-uri sau alte instituţii publice în vederea desfaşurarii de activităti comune în domeniul protecţiei copilului şi a  persoanei adulte cu handicap, precum şi în vederea promovării incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.