Home   |   Harta site     

Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii SocialeAdresa: Craiova, Bd. N.Titulescu nr.22, camera nr. 11

Telefon: 0251/407.034

Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 8.00 şi 16.00

Şef Serviciu: Zorilă Laura-Elena

 

Serviciul are în structura sa următoarele compartimente:

-Compartiment Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale;

-Compartiment Coordonare Asistenţi Personali;

-Compartiment Asistenţă Persoane Vârstnice.

 

Atribuţii generale:

-Identificarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor adulte cu handicap prin promovarea mediului familial şi responsabilizarea acestuia cu privire la nevoile de îngrijire, reabilitare şi integrare socială ale persoanei cu handicap;

-Utilizarea unui ansamblul de tehnici, proceduri şi instrumente de lucru care asigură coordonarea tuturor activităţilor de asistenţă socială şi protecţie socială,  pentru sprijinirea persoanelor adulte cu handicap, spre a depăşi situaţia de dificultate în care se află;

-Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi consultanţă, la cerere, accesibil persoanelor cu handicap grav şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare (asistent personal sau acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor);

-Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi consultanţă, la cerere, accesibil persoanelor cu handicap grav şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevazute de actele normative în vigoare;

-Asigură protecţie şi asistenţă persoanelor vârstnice, în vederea cunoaşterii, exercitării şi promovării drepturilor şi obligaţiilor acestora.

 

a) Compartiment Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale

Atribuţii specifice:

-Desfăşoară toate activităţile necesare urmare a desemnării prin ordin de serviciu ca manager de caz al beneficiarilor din centrele repartizate;

-Efectuarea evaluării detaliate şi a planificarea serviciilor furnizate pentru beneficiari care sunt admisi în centrele rezidenţiale din subordine (cazuri noi);

-Efectuarea reevaluării la 6 luni, sau la nevoie, a beneficiarilor din centrele rezidenţiale urmată de planificarea serviciilor furnizate;

-Coordonarea şi monitorizarea punerii în aplicare a activităţilor şi a respectării termenelor stabilite, precum  şi modul de furnizare a serviciilor/activităţilor în limita de  timp planificată în PIS.

 

Acte necesare în vederea admiterii în centrele rezidenţiale

1.Cerere tip;

2.Copie după actele de identitate  ale persoanei cu handicap (certificat de naştere, certificat de căsătorie sau de deces  al aparţinătorului (soţ/soţie);

3.Copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

4.Adeverinţa de venit pentru persoana cu handicap;

5.Documente doveditoare a situaţiei locative;

6.Ultimul talon de pensie, dacă este cazul;

7.Raportul de anchetă socială;

8.Investigaţii paraclinice care vor viza:

-investigaţii de specialitate specifice afecţiunilor invalidante care au determinat încadrarea în grad de handicap şi pentru care necesită servicii specializate;

-pentru siguranţa intrării în colectivitate: adeverinţă de la medicul de familie care să certifice că solicitantul nu are boli infecto-contagioase, analize uzuale minime recomandate de medicul de familie (hemoleucogramă completă, glicemie, calcemie, colesterol, probe hepatice, sumar de urină)  precum şi  investigaţii TBC şi HIV SIDA.

9.dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;

10.dispoziţia de curatelă,  dacă este cazul;

11.copie după actele de identitate al curatorului/reprezentantul legal, dacă este cazul;

12.adresa de înaintare a dosarului

 

b) Compartiment Coordonare Asistenţi Personali

Atribuţii specifice:

-Înregistrează opţiunea persoanei cu handicap/ reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi opţiunea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav;

-Întocmeşte şi transmite acordul instituţiei noastre privind angajarea asistentului personal sau acordarea indemnizaţiei pentru insoţitor;

-Efectuarea evaluării detaliate şi furnizarea serviciilor în funcţie de nevoile identificate pentru soluţionarea sesizărilor;

-Răspunde oricăror solicitări din partea consiliilor locale în domeniul asistentului personal sau a indemnizaţiei pentru însoţitor ;

-Intermediază relaţia cu alte autorităţi sau persoane fizice în vederea asigurării drepturilor persoanelor cu handicap grav;

-Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi consultanţă în colaborare cu Casa Judeţeană de Pensii Dolj vederea acordării persoanelor adulte cu handicap grav care au si pensie de invaliditate a tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare.

-Întocmeşte şi transmite acordul instituţiei noastre privind angajarea asistentului personal sau acordarea indemnizaţiei pentru insoţitor.

 

Acte necesare în vederea exprimării opţiunii privind angajarea unui asistent personal sau acordării indemnizaţiei pentru însoţitor:

Pentru adultul cu discernământ:

-cerere tip care se obţine de la Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale;

-certificat  de încadrare în grad de handicap (copie şi original -pentru conformitate);

-program Individual  de Reabilitare  şi Integrare Socială (copie);

-C.I./B.I./C.I.P. persoană cu handicap (copie şi original -pentru conformitate);

-adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul persoanei cu handicap că nu a beneficiat de asistent personal sau indemnizaţie petru însoţitor până la data cererii ( daca este cazul);

-dispoziţie de încetare a contractului de muncă al asistentului personal sau încetarea acordării indemnizaţiei lunare, (la schimbarea opţiunii reprezentantului legal), emisă de primăria de la domiciliul persoanei cu handicap;

-hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui, ulterior desfacerii căsătoriei (dacă este cazul).

 

Pentru adultul fără discernământ (curator)

-cerere tip care se obţine de la Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale;

-certificat  de încadrare în grad de handicap (copie şi original -pentru conformitate);

-program Individual  de Reabilitare  şi Integrare Socială (copie);

-C.I./B.I./C.I.P. persoană cu handicap (copie şi original -pentru conformitate);

-C.I./B.I./C.I.P. curator (copie şi original -pentru conformitate);

-dispoziţie de curatelă/sentinţă de instituire a curatelei, pentru persoana cu handicap psihic (cod 5 sau 6 al certificatului de încadrare);

-adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul persoanei cu handicap că nu a beneficiat de asistent personal sau indemnizaţie petru însoţitor până la data cererii ( daca este cazul);

-dispoziţie de încetare a contractului de munca al asistentului personal sau încetarea acordării indemnizaţiei lunare, (la schimbarea opţiunii reprezentantului legal), emisă de  primăria de la domiciliul persoanei cu handicap;

-hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui, ulterior desfacerii căsătoriei (dacă este cazul).

 

Pentru minor 

-cerere tip care se obţine de la Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale;

-certificat de încadrare în grad de handicap şi hotărâre de încadrare în grad de handicap (copie şi original -pentru conformitate);

- plan Individual de Recuperare şi Reabilitare;

- cerificat de naştere sau C.I. minor (copie şi original-pentru conformitate); 

-B.I/C.I  părinţi/curator/tutore (copie şi original -pentru conformitate);

-dispoziţie de tutelă / hotărâre de plasament, pentru minorul aflat în această formă de protecţie;

-adeverinţă emisă de primarie (de la  domiciliul  persoanei cu handicap) că nu a beneficiat de asistent personal sau indemnizaţie petru însotitor până la data cererii ( daca este cazul);

-adeverinţă de la şcoală (dacă urmează o formă de învăţământ);

-declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, că  minorul nu este  şcolarizat (dacă este cazul);

-dispoziţie de încetare a contractului de muncă al asistentului personal sau încetarea acordării indemnizaţiei lunare, (la schimbarea opţiunii reprezentantului legal), emisă de primăria de la domiciliul persoanei cu handicap;

-hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui sau pentru încredinţarea minorului, ulterior desfacerii căsătoriei, dacă este cazul.

 

c) Compartiment Asistenţă Persoane Vârstnice

Atribuţii specifice:

-Identificarea nevoilor persoanei în vârstă cu handicap, aflată în dificultate şi autorităţile competente pentru rezolvarea acestora, pentru:

-Sprijinirea şi consilierea socială a persoanelor vârstnice, precum şi a membrilor familiilor acestora, în accesarea servicilor sociale, în vederea refacerii, menţinerii sau dezvoltării capacităţilor individuale pentru depaşirea unei situaţii de dificultate

-Îndrumarea persoanele varstnice, vulnerabile, cu risc crescut de sărăcie, spre alţi furnizori acreditaţi de servicii sociale, în vederea accesării serviciilor de specialitate care să corespundă nevoilor; 

-Colaborarea cu alte servicii/birouri/compartimente din cadrul Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj (ex. Serviciul Ingrijire la Domiciliu), sau cu alte persoane fizice/juridice cu activitate în domeniu.