Home   |   Harta site     

Serviciul Juridic şi Contencios 

Adresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22, camera nr. 30/camera nr. 31

Telefon: 0251/407.039; 0251/407.021

Şef Serviciu: Creţu Nicoleta

 

Serviciul are în structură următoarele compartimente:

-Compartiment  Juridic și Contencios;

-Compartiment Strategii;

-Compartiment Managementul Calității Serviciilor Sociale

 

 

a) Compartiment Juridic și Contencios

Atribuții principale:

-asigura consultanta, asistenta si reprezentarea institutiei, apara drepturile si interesele legitime ale acesteia in raporturile cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana fizica/juridica, romana ori straina;

-acorda consultanta, cu caracter juridic, serviciilor functionale ale D.G.A.S.P.C., precum si Comisiei pentru Protectia Copilului si Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

-colaboreaza cu serviciile management de caz din cadrul D.G.A.S.P.C., in vederea sustinerii temeinice, in instanta, a cauzelor in care reprezinta institutia, in domeniul protectiei drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap;

-avizeaza actele cu caracter juridic in conditiile legii;

-verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

-semneaza, la solicitarea conducerii, in cadrul reprezentarii, documente cu caracter juridic;

-redacteaza opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea institutiei;

-redacteaza proiecte de contracte/conventii de colaborare;

-efectueaza cercetarea disciplinara prealabila in cazul abaterilor de la disciplina muncii;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

  1. Compartiment Strategii

Atribuții principale:

-elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean şi răspunde de aplicarea acesteia, în limitele de competență;

-elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţean şi le propune spre aprobare consiliului judeţean care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

-transmite către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel judeţean precum şi planul anual de acţiune, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora;

-organizează sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;

-fundamentează şi propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;

-asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care le desfăşoară;

-fundamentează şi propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea serviciilor sociale;

-identifica nevoile cu care se confrunta diferite categorii de beneficiari, pe baza informatiilor furnizate de Compartimentul Monitorizare, Analiza Statistica, Indicatori Asistenta Sociala si Incluziune Sociala, precum si celelalte servicii functionale ale D.G.A.S.P.C.;

-elaboreaza programe de dezvoltare institutionala, pe domenii de activitate si directii de actiune, in vederea atingerii obiectivelor strategice;

-coordoneaza si monitorizeaza activitatea de implementare a obiectivelor strategiei judetene si a programelor de dezvoltare institutionala, prin evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor propuse, identificarea punctelor slabe in procesul de implementare si a solutiilor de rezolvare;

-face propuneri de revizuire a strategiei judetene si a planurilor de actiune, tinand cont de evolutia nevoilor beneficiarilor, a numarului acestora, precum si de dinamica societatii;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

c) Compartiment Managementul Calității Serviciilor Sociale

Atribuții principale:

-monitorizează  și evaluează serviciile sociale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Dolj;

-comunică sau, după caz, pune la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii informaţiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii;

-solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi acreditarea pentru serviciile sociale aflate în structura D.G.A.S.P.C. Dolj;

-elaboreaza propuneri pentru stabilirea instrumentelor de monitorizare si evaluare a implementarii standardelor aplicabile in domeniu;

-identifica nevoile cu care se confrunta serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj;

-analizeaza, ori de cate ori este cazul, procesul de implementare a standardelor aplicabile in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

-elaboreaza rapoarte de monitorizare a calitatii serviciilor sociale, cu propuneri si recomandari de imbunatatire a activitatii desfasurate, precum si de eficientizare si dezvoltare a serviciilor;

-acorda sprijin in implementarea legislatiei in vigoare, colaborand cu serviciile functionale in elaborarea metodologiilor, procedurilor, instrumentelor de lucru etc. necesare desfasurarii activitatii;

-sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

-prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;

-elaborează raportul anual de activitate al instituţiei;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.