Home   |   Harta site     

Serviciul Comunicare, Relaţii cu PubliculAdresa: Craiova, Bd. N.Titulescu nr.22

Telefon: 0251/407.000

Şef Serviciu: Stănescu Marcela

 

Serviciul are în structura sa următoarele compartimente:

-Compartiment Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială (telefon 0251/407.039);

-Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul (telefon 0251/407.000);

-Compartiment Registratură (telefon 0251/407.023);

-Secretariat Comisie pentru Protecţia Copilului (telefon 0251/466.660);

-Secretariat Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (telefon  0251/411.767).

 

a) Compartiment Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială

Atribuţii:

-Gestionarea bazei de date CWMTIS;

-Gestionarea bazei de date SENSITIVE;

-Gestionarea bazei de date a DGASPC în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

-Colaboreaza cu celelalte servicii in vederea actualizarii bazei de date nationale;

-Solicită celorlalte servicii informaţiile necesare actualizarii bazelor de date;

-Monitorizează şi coordonează activitatea de introducere în sistem a informaţiilor de către operatorii autorizaţi de conducerea instituţiei şi care işi desfasoară activitatea în alte structuri organizatorice;

-Raspunde de transmiterea oficială a raportarilor lunare, trimestriale, semestriale şi anual,  precum şi a situaţiilor solicitate, ori de cate ori este nevoie;

-Întocmeşte periodic, sau la solicitarea conducerii instituţiei, analize statistice care sa stea la baza măsurilor de organizare şi desfaşurare a activităţii DGASPC;

-Colaborează cu celelalte servicii în vederea transmiterii de analize şi statistici cu privire  la activitatea DGASPC catre ONG-uri sau alte instituţii publice în vederea desfaşurarii de activităti comune în domeniul protecţiei copilului şi a  persoanei adulte cu handicap, precum şi în vederea promovării incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate;

-Realizează prognoze în ceea ce priveste modificarea în viitor a indicatorilor privind evolutia situaţiei copiilor şi a persoanelor cu handicap de la nivelul judetului şi a posibilitatii de incluziune sociala a acestora, în funcţie de dinamica societăţii şi nevoile sociale ale comunităţii, astfel încât să poată fi elaborate strategii de dezvoltare, viabile, predictibile şi sustenabile care să raspundă necesităţilor pe termen scurt, mediu si lung.

 

b) Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul

Atribuții:

-Asigurarea desfăşurarii activităţii de audienţe la nivelul personalului de conducere;                                                                

-Acordarea de informaţii la nivelul persoanelor fizice şi juridice, organizaţiilor şi instituţiilor care 

solicită acest lucru;

-Asigurarea periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes imediat, de difuzare de comunicate, informări de presă, organizare de conferinţe de presă, interviuri;

-Informarea în timp util şi asigurarea accesului ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;

-Acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mass media, făra discriminare;

-Intocmirea unui raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;

-Organizarea de acţiuni privind promovarea drepturilor copiilor şi persoanelor cu handicap;

-Monitorizarea presei locale si centrale;

-Informarea şefului ierarhic superior despre articolele apărute în presa cu referire directă la DGASPC, Comisia pentru protecţia copilului şi Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

-Alcătuirea mapei de presa cu xerocopii din ziare;

-Realizarea unei mape de presa şi materiale foto şi video de la anumite evenimente, precum şi arhivarea lor;

-Promovează şi asigură derularea proiectelor privind organizarea unor seminarii, mese rotunde al caror organizator este DGASPC;

-Publicarea şi actualizarea, anual, a unui buletin informativ care să cuprindă informaţii de interes public comunicate din oficiu.

 

c) Compartiment Registratură

Atribuții:

-Primirea şi înregistrarea corespondenţei intrată la nivelul instituţiei;

-Expedierea corespondenţei;

-Înregistrarea corespondenţei electronice, la nivelul instituţiei;

-Ridicarea şi expedierea poştei speciale şi a poştei normale;

-Înregistrarea, formularea, arhivarea şi expedierea răspunsurilor.

 

d) Secretariat Comisie pentru Protecția Copilului

Atribuții:

-Primeşte, verifică şi înregistrează cererile/dosarele depuse în vederea prezentării în şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului;

-Trimite invitaţii tuturor persoanelor implicate în soluţionarea cazurilor;

-Stenografiază şedintele de Comisie şi întocmeste procesul verbal;

-Redactează hotărârile de încadrare în grad de handicap şi anexele acestora pentru copiii care necesită încadrare în grad de handicap; 

-Redactează hotărârile prin care se stabileşte o măsură de protecţie de către Comisie, precum şi cele de atestare ca asistent maternal profesionist; 

-Întocmeste un Decizier care cuprinde toate hotărârile sociale şi un Decizier cu cele de handicap pentru fiecare sedinţă de Comisie şi celelalte documente emise de Comisie;

-Expediază actele emise de Comisie prin poştă cu confirmare de primire; 

-Înaintează dosarele către serviciile care trebuie să urmarească cazul respectiv; 

-Returnează dosarele care au fost înaintate Comisiei pentru soluţionare şi la care parţile din dosar nu au participat la şedinţe şi nu au dat curs invitaţiei, cu adresa de returnare serviciului care le-a înaintat pentru a fi depuse la instanţă în vederea soluţionării.

 

e) Secretariat Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Atribuții :

-Înregistrează cererile depuse de persoanele cu handicap si le preda spre analiza serviciului de evaluare complexa; 

-Inregistrează dosarele persoanelor cu handicap solicitante în registrul propriu de evidenţă, dupa evaluarea de către serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap;

-Asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexa cu propunerea de încadrare în grad de handicap şi programul individual de reabilitare şi integrare socială; 

-Transmite ordinea de zi membrilor comisiei de evaluare şi data de desfăşurare a lucrărilor în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;

-Ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor; 

-Întocmeste procesele – verbale privind desfăşurarea şedinţelor;

-Redactează certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi hotărârile comisiei de evaluare în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa;

-Transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare (certificatul de încadrare în grad de handicap, program individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională).