Home   |   Harta site     

Serviciul Comunicare, Relaţii cu Publicul 

Adresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22

Telefon: 0251/407.000

Şef Serviciu: Stănescu Marcela

 

Serviciul are în structură următoarele compartimente:

-Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul (telefon 0251/407.000)

-Compartiment Registratură (telefon 0251/407.023)

-Secretariat Comisie pentru Protecţia Copilului (telefon 0251/466.660)

-Secretariat Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (telefon 0251/411.767)

 

a) Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul

Atribuții pincipale:

-asigura desfăşurarea activităţii de audienţe la nivelul personalului de conducere;

-acorda informaţii la nivelul persoanelor fizice şi juridice, organizaţiilor şi instituţiilor care solicită acest lucru;

-asigura, pentru relatiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori surdocecitate, interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;

-asigura periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes imediat, de difuzare de comunicate, informări de presă, organizare de conferinţe de presă, interviuri;

-informeaza în timp util şi asigura accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;

-organizeaza acţiuni privind promovarea drepturilor copiilor şi persoanelor cu handicap;

-monitorizeaza presa locala si centrala;

-informeaza şeful ierarhic despre articolele apărute în presa cu referire directă la DGASPC;

-alcătuieste mapa de presa cu xerocopii din ziare;

-promoveaza şi asigura derularea proiectelor privind organizarea unor seminarii, mese rotunde al caror organizator este DGASPC;

-publica şi actualizeaza, anual, un buletin informativ care să cuprindă informaţii de interes public comunicate din oficiu;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

b) Compartiment Registratură

Atribuții pincipale:

-primeste şi înregistreaza corespondenţa intrată la nivelul instituţiei;

-asigura si organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind beneficiile de asistenta sociala;

-primeste si inregistreaza solicitarile de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentantii legali ai acestora, precum si sesizarile altor persoane/institutii/furnizori privati de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate in dificultate;

-expedieaza corespondenta;

-înregistreaza corespondenţa electronica si fax-urile, la nivelul instituţiei;

-ridica şi expediaza corespondenta de la poşta speciala şi de la poşta romana;

-înregistreaza, formuleaza, arhiveaza şi expediaza răspunsurile;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

 

 

c) Secretariat Comisie pentru Protecția Copilului

Atribuții pincipale:

-asigura secretariatul si conditiile de functionare ale comisiei de evaluare si incadrare in grad de handicap;

-asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului;

-primeste, verifica şi înregistreaza dosarele depuse în vederea prezentării în şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului;

-trimite invitaţii tuturor persoanelor implicate în soluţionarea cazurilor;

-stenografieaza şedintele comisiei şi întocmeste procesul verbal;

-redacteaza hotărârile de încadrare în grad de handicap şi anexele acestora pentru copiii care necesită încadrare în grad de handicap; 

-redacteaza hotărârile prin care se stabileşte o măsură de protecţie de către comisie, precum şi cele de atestare ca asistent maternal profesionist; 

-întocmeste un Decizier care cuprinde toate hotărârile sociale şi un Decizier cu cele de handicap pentru fiecare sedinţă de comisie;

-expedieaza actele emise de comisie prin poştă cu confirmare de primire; 

-înainteaza dosarele către serviciile care trebuie să urmarească cazul respectiv; 

-returneaza dosarele care au fost înaintate comisiei pentru soluţionare şi la care parţile din dosar nu au participat la şedinţe şi nu au dat curs invitaţiei, cu adresa de returnare si proces verbal de predare- primire serviciului care le-a înaintat pentru a fi depuse la instanţă în vederea soluţionării si Serviciului Evidență și Plată Prestații Sociale;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

d) Secretariat Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Atribuții pincipale:

-asigura secretariatul si conditiile de functionare ale comisiei de evaluare si incadrare in grad de handicap;

-asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

-primeste dosarul medical, pe baza de proces verbal de predare-primire intre serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap si secretariat comisie evaluare a persoanelor adulte cu handicap, si inregistreaza in registrul de intrari-iesiri a raportului de evaluare complexa;

-asigura transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexa cu propunerea de încadrare în grad de handicap şi programul individual de reabilitare şi integrare socială; 

-transmite ordinea de zi membrilor comisiei de evaluare şi data de desfăşurare a lucrărilor în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;

-ține evidenţa desfăşurării şedinţelor; 

-întocmeste procesele – verbale privind desfăşurarea şedinţelor;

-redacteaza certificatele de încadrare în grad de handicap, anexele, programul individual de reabilitare si integrare sociala şi hotărârile sociale în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa;

-transmite documentele aprobate de comisia de evaluare (certificatul de incadrare in grad de handicap, program individual de reabilitare si integrare sociala), persoanei solicitante si Serviciului Evidență și Plată Prestații Sociale;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.