Home   |   Harta site     

Biroul Adopţii 

Adresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22, camera nr. 26 / 29

Telefon: 0251/432.234; 0251/407.037

Şef Birou: Nicu Lidia

 

Biroul are în structură următoarele compartimente:

-Compartiment Adopţii;

-Compartiment Postadopţii

 

a) Compartiment Adopții

Atribuţii principale:

-îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;

-monitorizeaza si tine evidenta copiilor pentru care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne prin sentinta civila definitiva si nu a fost identificata o pers/familie adoptatoare;

-identifică cea mai potrivită persoană/ familie adoptatoare pentru copil tinand cont de interesul superior al copilului si de prevederile Legii 273/2004, privind procedura adoptiei cu modificarile si completarile ulterioare;

-realizează procesul de potrivire între copil şi familia potenţial adoptatoare;

-determină compatibilitatea copil-familie potenţial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta;

-informează copilul în raport cu vârsta şi capacitatea lui de înţelegere despre părinţii adoptivi şi familia acestora şi îl pregăteşte înaintea mutării la familia adoptatoare;

-informează şi susţine persoanele/familiile atestate pe parcursul procesului de potrivire si a perioadei de încredinţare în vederea adopţiei;

-urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana/familia căreia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei, întocmind în acest sens rapoarte bilunare;

-întocmeşte raportul final referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptatori în vederea soluţionării cererii de încuviinţare a adopţiei;

-oferă persoanei/ familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente;

-identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

-oferă servicii de informare, sprijin, evaluare şi pregătire a familiei potenţial adoptatoare;

-participă în calitate de formator la pregătirea familiilor/ persoanelor potenţial adoptatoare;

-ţine evidenţa persoanelor/ familiilor atestate în vederea adopţiei;

-desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale (prin mass-media, pliante, materiale promoţionale);

-colaborează cu instituţii/autorităţi cu atribuţii în procedura adopţiei;

-in conformitate cu prevederile Legii 273/2004, privind procedura adoptiei cu modificarile si completarile ulterioare introduce si actualizeaza in Registrul National pentru Adoptii informatii si documente  referitoare la copii si familii care se afla in diverse etape ale adoptiei;

-îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare.

 

b) Compartiment Postadopții

Atribuţii principale:

-monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;

-ţine evidenţa adopţiilor încuviinţate supuse perioadei obligatorii de urmărire postadopţie şi întocmeşte dosar separat pentru fiecare adopţie în parte;

-asigură servicii de sprijin, consiliere, informare şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice;

-asigura grupuri suport pentru parintii adoptivi pe intreaga perioada de monitorizare post-adoptie, in functie de nevoile identificate;

-incarca in Registrul National pentru Adoptii o copie electronica dupa referatul privind inchiderea cazului, pe care il intocmeste la finalul perioadei de monitorizare post-adoptie,  in conformitate cu prevederile Legii 273/2004, privind procedura adoptiei cu modificarile si completarile ulterioare;

-îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare.