Home   |   Harta site     

Serviciul Economic si Financiar ContabilAdresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22

Telefon: 0251/407.015; 0251/407.029

Şef Serviciu: Surugiu Marinela

 

Serviciul are în structură următoarele compartimente:

-Compartiment Contabilitate;

-Compartiment Finanţe Buget;

-Compartiment Patrimoniu

 

a) Compartiment Contabilitate:

Atribuții principale:

-organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit normelor legale in vigoare, prin utilizarea unui plan de conturi specific si a unei evidente contabile adaptate la particularitatile impuse de obiectul de activitate;

-asigura inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor patrimoniale in conturile corespondente conform Legii contabilitatii, republicata, modificata si completata prin O.G.nr.61/2001 cu modificarile ulterioare si O.M.F.P.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea institutiilor publice cu modificarile ulterioare; OMFP 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea institutiilor publice, Planul deconturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;

-efectueaza lunar confruntari intre balanta sintetica si balanta analitica a Centrelor de plasament, C.T.F., Locuinte Protejate aflate in subordinea DGASPC Dolj;

-intocmeste lunar balanta de verificare,

-lunar, trimestrial si anual intocmeste situatii financiare care se depun la organele ierarhic superioare, precum si alte situatii statistice catre A.N.P.D.;

-organizeaza si efectueaza la timp operatiunile de inventariere a patrimoniului,a valorilor materiale si banesti conform O.M.F.P.2861/2009;

-urmareste, in urma efectuarii inventarierii anuale, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar care au durata de functionare expirata, inregistrarea in contabilitate si valorificarea materialelor rezultate in urma casarii;

-intocmeste  Registrul Inventar, Registrul Jurnal si Cartea Mare;

-urmareste executia bugetara lunara a cheltuielilor si incadrarea acestora in creditele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei;

-tine evidenta sintetica obiectelor de inventar, alimentelor si materialelor pe fiecare  Centru de plasament, Casa de Tip Familial sau Locuinta Protejata;

-exercita controlul zilnic al operatiunilor efectuate prin caserie;

-inregistrarea in contabilitate a debitorilor si a creditorilor si stingerea acestora pe masura incasarii sumelor;

-tine evidenta contabila analitica si sintetica a furnizorilor de bunuri, a prestatorilor de servicii si a executantilor de lucrari, precum si a clientilor.       

-efectueaza reordonantarea sumelor reprezentand c/v prestatiilor sociale si a buget complementar restituite de Oficiul Judetean de Posta in contul 552 ,,Sume de mandat”, in baza cererilor depuse  beneficiarii acestor sume;

-stabileste la sfarsitul fiecarei luni componenta soldului contului 552 ,,Sume de mandat” si verifica corelatia dintre soldul contului din balanta de verificare si cel din extrasul de cont;

 -tine evidenta contabila analitica si sintetica a  contributiei de intretinere datorata de asistatii din Locuinte Protejate, Centrele de Ingrijire si Asistenta, Centrele de Recuperare si Reabilitare din subordinea DGASPC Dolj;

-efectueaza lunar controlul asupra operatiunilor efectuate prin caseria unitatii;

-verifica foile de parcurs intocmite de angajatii Seviciului Analize Tehnice si inregistreaza consumul lunar de combustibil in contabilitate;

-gestioneaza fondurile alocate de Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj reprezentand alocatie suplimentara de hrana alocata asistatilor infectati HIV/SIDA institutionalizati;

-tine evidenta sumelor virate catre Oficiul de posta reprezentand taxe postale aferente corespondentei DGASPC Dolj;

-calculeaza si asigura plata sumelor din dobanzi aferente drepturilor banesti stabilite prin hotarari judecatoresti, conform OG 13/2011;

-tine evidenta extrabilantiera a garantiilor de buna executie pentru reparatii, materiale, investitii;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

b)Compartiment Finante, Buget

Atribuții principale:

 -asigura intocmirea ordinelor de plata, a filei CEC si foii de varsamant in vederea efectuarii platilor pentru cheltuielile materiale,, investitii, transferuri si inregistrarea lor in contabilitate;

-efectueaza lunar viramentele aferente salariilor si inregistreaza in contabilitate cheltuielile de personal;

-efectueaza plata prestatiilor sociale, bugetului complementar si a c/v biletelor de transport interurban de care beneficiaza persoanele cu handicap neinstitutionalizate conform Legii 448/2006 cu modificarile ulterioare.

-efectueaza plata dobanzii aferente creditelor contractate de persoanele cu handicap neinstitutionalizate conform Legii 448/2006 cu modificarile ulterioare.

-urmareste respectarea prevederilor O.M.F.P.1792/2003 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate la titlurile: ,,Cheltuieli de personal”, ,,Bunuri si servicii”, ,,Asistenta sociala”si ,,Cheltuieli de capital”.

-urmareste respectarea prevederilor O.M.F.P.1792/2003 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor aferente fondurilor alocate conform HG 429/2008 privind alocatia de hrana HIV/SIDA;

-urmareste plata indemnizatiei care se acorda copiilor, tinerilor si mamelor care parasesc sistemul de protectie al copilului, precum si plata lunara a drepturilor pentru nevoi personale ale copiilor institutionalizati care urmeaza a forma de invatamant, conform Legii 272/2004 si OUG 65/2014.

-elaboreaza proiect de buget al institutiei defalcat pe case de tip familial,centre de plasament copii, respectiv centre de adulti, precum si previziunile de buget pe termen mediu si lung;

-verifica incadrarea listelor de lucrari, achizitiilor de bunuri si servicii din proiectul anual de achizitii in prevederile bugetare;

-intocmeste si supune spre aprobare Ordonatorului principal de credite, repartizarea bugetului institutiei pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare;

-urmareste incadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Judetean Dolj;

-inainteaza ordonatorului principal necesarul lunar de credite, urmarind incadrarea in alocatiile bugetare aprobate;

-verifica si analizeaza legalitatea, necesitatea si oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului;

-introduce in sistemul national de raportare FOREXBUG date privind bugetul, angajamente legale si bugetare, receptiile institutiei pe structura clasificatiei bugetare, depunerea formularelor din sfera raportarii situatiilor financiare conform prevederilor OMFP 1026/2017 pentru modificarea si completarea OMFP 517/2016; OUG 88/2013;

-elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;

-efectueaza lunar viramente aferente garantiilor materiale gestionari conform Legii 22/1969.

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

                                               

c)Compartiment Patrimoniu

Atribuții principale:

-tine evidenta sintetica si analitica a mijloacelor fixe, intocmeste note contabile aferente acestora, respective intrarea, miscarea si iesirea din evidenta contabila;

-tine evidenta extrabilantiera a mijloacelor fixe aflate in administrare;

-respecta incadrarea in Lista de investitii aprobata de Consiliul Judetean Dolj;

-intocmeste situatii statistice referitoare la investitii;

-urmareste corelatia dintre sumele alocate in buget la titlul ,,Cheltuieli de capital” conform clasificatiei bugetare si lista de investitii aprobata de C.J.D.;

-urmareste incadrarea mijloacelor fixe in grupe conform Hotararii 2139/30.11.2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe impreuna cu persoanele desemnate din cadrul Serviciului Analiza tehnice;

-se ocupa cu indosarierea documentelor de proprietate pe fiecare imobil si teren;

-intocmeste Registrul numerelor de inventar pentru mijloacele fixe intrate in institutie;

-efectueaza lunar calculul amortizarii mijloacelor fixe corporale si necorporale si inregistreaza in contabilitate.

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.