Home   |   Harta site     

Serviciul Analize TehniceAdresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22

Telefon: 0251/421.579; 0251/407.044

Şef Serviciu: Beznă Laurenţiu Marian

 

Atribuții principale:

-formuleaza si fundamenteaza propunerile pentru executarea unor investitii si reparatii la imobilele, instalatiile aferente si pentru celelalte mijloace fixe aflate in patrimoniu si/sau administrarea Directiei generale;

-analizeaza, cand este cazul, necesitatea si oportunitatea propunerilor serviciilor exterioare ale Directiei generale cu privire la achizitia publica de servicii si lucrari;

-elaboreazaa documentatia tehnica (caietul de sarcini - specificatiile tehnice), pentru achizitia publica de lucrari sau servicii pentru constructii, reabilitare, reamenajare, instalatii, servicii tehnice;

-urmareste executarea lucrarilor si indeplinirea serviciilor specifice contractate;

-colaboreaza cu dirigintii de santier in vederea urmaririi executarii lucrarilor contractate in conformitate cu proiectul tehnic, cat si cu graficul de lucru stabilit prin contract, solicita avizul si acordul proiectantului, consultantului, si dupa caz, inspectorului de Constructii Judetene, privitor la orice eveniment sau modificare a proiectului si/sau a executiei acestuia;

-urmareste derularea fizica, valorica si la termene a contractelor incheiate;

-participa pe parcursul executarii contractelor la receptiile partiale, la verificari ale lucrarilor, propune luarea masurilor in consecinta , respectiv, modificari ale proiectelor si/sau a executiei acestora in colaborare cu dirigintele de santier, proiectantul, constructorul, etc.,

-solicita conducerii DGASPC dispunerea masurilor ce se impun cu privire la toate problemele si litigiile legate de realizarea investitiilor;

-organizeaza receptiile la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie si participa la intocmirea tuturor documentelor prevazute de lege pentru receptia finala (dupa trecerea perioadei de garantie), dupa notificarea prealabila a constructorului;

-verifica impreuna cu responsabilii de la centrele sau serviciile DGASPC, in perioada de garantie, calitatea lucrarilor executate;

-colaboreaza cu dirigintii de santier si cu executantii lucrarilor de constructii in vederea intocmirii documentatiei necesare pentru cartea tehnica a tuturor constructiilor aflate in  patrimoniul si/sau in administrarea  DGASPC;

-colaboreaza cu Serviciul Achizitii Publice la elaborarea programului anual al achizitiilor publice de servicii si lucrari;

-colaboreaza cu Serviciul Programe, Proiecte in vederea elaborarii cererilor de finantare din fonduri externe, stabilind devizele estimative pentru lucrari si servicii, cat     si pentru dotari si amenajari; 

-urmare a solicitarilor de la centre, CTF-uri, Locuinte Protejate, din subordinea Directiei Generale privind lucrarile de reparatii, igienizari si servicii, face analiza tehnica a oportunitatilor si propune solutii spre aprobare;

-administreaza contractele de achizitie - servicii (servicii de intretinere si reparatii copiatoare si multifunctionale, echipamente audio-TV, aparatura electrocasnica, intretinere si reparatii ascensoare, rampe mobile, verificari metrologice - cantare si apometre, intretinere si reparatii AC, intretinere si reparatii CT, servicii curatenie, servicii dezinsectie-deratizare, servicii transport si incinerare deseuri infectioase etc.), din momentul incheierii contractelor si pana la finalizarea acestora;

-urmareste derularea contractelor de utilitati (gaze, energie electrica, apa-canal, salubritate, cablu TV) incheiate de DGASPC cu furnizorii;

-colaboreaza cu prestatori de servicii (intretinere si reparatii centraletermice, ascensoare, rampe mobile) in vederea asigurarii unei bune functionari a echipamentelor, cat si asigurarea de interventii rapide a specialistilor in cazul unor avarii sau defectiuni;

-urmareste realizarea in termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnica a instalatiilor sau echipamentelor din domeniul ISCIR, examineaza in mod regulat registrele de evidenta a functionarii acestora si ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;

-participa la preluarea activelor corporale din patrimonial Consiliului Judetean in administrarea DGASPC, in conformitate cu hotararile CJ si dispozitiile DGASPC;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

Atribuții în domeniul informatic:

-întocmeste instructiuni de functionare la locul de munca pentru utilizatorii de tehnica de calcul si verifica modul de respectare a acestor instructiuni;

-asigura asistenta de specialitate pe linie de informatica  a personalului ce exploateaza aplicatii informatice;

-întocmeste Registre jurnal privind programele software si licentele folosite;

-întocmeste specificatii tehnice pentru achizitia de tehnica de calcul, servicii de service, licente software precum si alte aplicatii software necesare pentru buna desfasurare a activitatii;

-analizeaza necesitatea si oportunitatea solicitarilor serviciilor si centrelor subordonate DGASPC- privitoare la asigurarea bunei functionari a resurselor de tehnologia informatiei si comunicarii si propune solutii spre aprobare;

-elaboreaza impreuna cu utilizatorii, lista aplicatiilor si a prioritatilor in realizarea acestora la nivelul DGASPC Dolj (sau achizitionarea de la terti) si le prezinta spre aprobare conducerii;

-asigura buna desfasurare a programelor elaborate in cadrul DGASPC Dolj sau de catre terti, depasind eventualele blocaje ale programelor proprii sau cerand asistenta pentru programele de la terti, conform clauzelor contractuale: Sensitive (D-Smart) – plati Persoane Handicap, Csys (Contabilitate financiara), Alop, Alop Salarii, Alop V2 (Contabilitate financiara), Mfsys (Mijloace fixe), EVAMPSYS (Evidenta AMP), PSYS (Pontaje), PHR(Dobanzi), SALSYSTEM (Salarii);

-asigura conectarea in retea a unor noi echipamente de tehnica de calcul;

-asigura salvarea si colectarea periodica a datelor, transferul pe suporti (CD) si depozitarea lor intr-un loc special amenajat (arhiva de date), asigurand integritatea datelor si programelor;

-mentine legatura cu furnizorii de servicii de internet pentru asigurarea accesului la internet in functie de necesitatile DGASPC Dolj;  

-monitorizeaza functionalitatea programelor antivirus in scopul asigurarii securitatii sistemului informatic;

-monitorizeaza functionarea aplicatiei de legislatie si gestioneaza utilizatorii (creeare,stergere, modificare utilizatori si parole)

-raspunde de planificarea, achizitionarea, instalarea si operarea în cadrul retelei date-voce a DGASPC Dolj;

-asigura instalarea hardului si softului de retea pe servere, supraveghind totodata activitatea tertilor producatori si furnizori de echipamente  si softuri (inclusiv soft de retea), din faza de testari si pâna la punerea definitiva în functiune;

-verifica si urmareste permanent respectarea clauzelor contractuale privind prestarile de servicii( contract servicii intretinere si asistenta a sistemelor, contract  servicii de intretinere si reparatii centrala telefonica, contract servicii de intretinere si reparatii sisteme antiefractie si control acces, contract servicii de intretinere si reparatii sisteme supraveghere video, contract servicii de monitorizare si interventie rapida, service calculatoare, imprimante, fax-uri, copiatoare, software;

-propune masuri referitoare la modificari aduse la reteaua de calculatoare , reteaua de telefonie, extinderi de retea date-voce, sisteme de securitate fizica necesare pentru buna desfasurare a activitatii;

-supravegheaza toate modificarile la servere, cablare si alte surse ale retelei de date-voce, asigurând capacitati suficiente pentru aplicatii noi;

-instaleaza caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor si drepturile de acces în retea;

-monitorizeaza in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, actualizata  efectuarea analizei de risc la securitatea fizica la toate imobilele aflate in subordinea DGASPC Dolj si urmareste implementarea recomandarilor conform raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica.

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

Coordoneaza activitatea muncitorilor din cadrul structurilor subordonate institutiei, avand urmatoarele atributii principale:

-se ingrijeste de buna functionare a tuturor dotarilor DGASPC prin interventia echipei de interventii care executa lucrari de reparatii, de intretinere la instalatiile sanitare, electrice, termice, mobilier, etc.;

-asigura intretinerea curenta a tuturor cladirilor in care isi desfasoara activitatea DGASPC;

-gestioneaza materialele utilizate de echipa de interventie la lucrarile in regie proprie si incheie procese - verbale de receptie a lucrarilor executate;

-primeste, centralizeaza si inainteaza Serviciului Achizitii Publice necesarul de materiale si servicii cu caracter tehnic in vederea contractarii, respectiv achizitionarii acestora;

-urmareste asigurarea exploatarii corecte si legale a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le are in evidenta;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

Coordoneaza activitatea soferilor din cadrul structurilor subordonate institutiei, avand urmatoarele atributii principale:

-coordoneaza activitatea de transport la nivelul institutiei, asigurand efectuarea deplasarilor in tren, precum si aprovizionarea celor necesare centrelor din subordinea DGASPC de la  magazia centrala a Directiei;

-raspunde de respectarea consumului normat pentru parcul auto al Directiei generale si de  exploatarea eficienta a acestuia;

-raspunde de intocmirea FAZ-urilor pe fiecare autovehicul din dotare, urmarind ca pe fiecare foaie de parcurs sa fie inscrisi km legali care sunt parcursi intre localitati;

-centralizeaza la sfarsitul lunii FAZ-urile si verifica consumurile de carburanti si lubrefianti pentru incadrarea acestora in normele legale;

-colaboreaza cu Serviciul Achizitii Publice pentru elaborarea documentatiei in vederea achizitionarii de servicii care sa asigure service-ul, ITP-ul, Asigurarile de Raspundere Civila Auto obligatorie, cat si CASCO - pentru autovehiculele din parcul auto al DGASPC;

-asigura buna functionare a autovehiculelor, urmarind ca inlocuirea pneurilor, schimbul de ulei, acumulatori, ITP, reparatiile capitale sa se faca in timp util si conform normelor legale;

-confirma devizul de manopera si materiale ale lucrarilor efectuate in service, impreuna cu Comisia Tehnica;

-instruieste conducatorii auto cu privire la normele de tehnica securitatii muncii, siguranta in circulatie, cat si normele PSI;

-elaboreaza lunar graficul pentru asigurarea permanentei la Centrul de Informare si Sensibilizare a Populatiei;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.