Home   |   Harta site     

Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii SocialeAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr.22, camera nr. 37/camera nr. 38

Telefon: 0251/407.032

Şef Serviciu: Buldur Nicoleta

 

Serviciul are în structura sa următoarele compartimente:

-Compartiment Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale;

-Compartiment Evidenţă Informatică.

 

a) Compartiment Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale

Atribuții principale:

-Informează persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia asupra drepturilor şi obligaţiilor ce-i revin persoanei cu handicap conform legislaţiei în vigoare, precum şi a documentelor necesare pe care aceştia urmează a le prezenta la S.E.P.P.S.; 

-Ţine evidenţa documentelor persoanei cu handicap necesare acordării drepturilor ce-i revin conform legii;

-Creează şi întreţine baza de date cu evidenţa persoanelor cu handicap care au solicitat acordarea prestaţiilor sociale conform legii în vigoare;

-Ţine evidenţa analitică a prestaţiilor sociale acordate persoanelor cu handicap;

-Preia de la persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, precum şi de la autorităţile publice locale, respectiv Consilii Locale din raza de domiciliu sau reşedinţa persoanei cu handicap, documentele necesare în vederea acordării prestaţiilor sociale;

-Asigură prelucrarea datelor privind mişcările lunare ale persoanei cu handicap (sistări din drepturi, prelungirea perioadei în care beneficiază de drepturi cu un nou certificat de încadrare în grad de handicap, actualizează documentele de stare civilă sau identitate prin care persoana anunţă schimbări de nume, domiciliu sau reşedinţă şi decese);

-Colaborează cu specialiştii în tehnologia informaţiei în vederea întreţinerii programelor de gestionare a bazei persoanelor cu handicap;

-Verifică şi certifică documentaţia depusă la S.E.P.P.S. în vederea acordării prestaţiilor sociale;

-Urmăreşte stingerea debitelor create prin încasarea necuvenită a prestaţiilor sociale de către persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia împreuna cu Serviciul Economic şi Financiar Contabil şi Serviciul Juridic şi Contencios – Compartiment  Juridic şi Contencios;

-Transmite lunar Serviciului  Economic şi Financiar Contabil numărul beneficiarilor de prestaţii sociale, pe categorii, în vederea fundamentării necesarului bugetar;

-Efectuează operaţiunile de angajare pentru plata prestaţiilor sociale, pentru persoanele cu handicap;

-Participă la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli, precum şi la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli (privind plata prestaţiilor sociale) prin fundamentarea necesarului de fonduri;

-Întocmeşte, semnează şi certifică ordonanţările de plată împreună cu centralizatoarele pe care le înaintează în termen Serviciului Economic şi Financiar Contabil;

-Întocmeşte şi predă la termen către Direcţia de Poştă Dolj, documentele prevăzute în convenţia încheiată între DGASPC Dolj şi aceasta în vederea asigurării plăţii prestaţiilor sociale către persoana cu handicap;

-Gestionează şi distribuie bilete de transport interurban (CFR şi AUTO) persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor acestora;

-Participă la încheierea protocoalelor între DGASPC Dolj şi Asociaţiile Guvernamentale sau Nonguvernamentale privind acordarea gratuităţii transportului interurban, persoanelor cu handicap;

-Distribuie legitimaţia de persoană cu handicap conform reglementărilor legale;

-Verifică facturile emise de transportatori în vederea decontării şi certificării;

-Poarta corespondenţa cu transportatorii, privind anumite nereguli depistate în facturile emise de către aceştia şi transmise spre decontare DGASPC Dolj;

-Fundamentează şi solicită stocul anual de bilete de transport interurban necesar;

-Are o permanentă relaţie de colaborare cu: Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, Comisia pentru Protecţia Copilului Dolj, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului, Centrele Medico -Sociale şi celelalte servicii şi compartimente din cadrul  DGASPC  Dolj în vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii;

-Asigură colaborarea cu: D.P.P.D,  autorităţi publice locale din raza de domiciliu sau reşedinţa  persoanei cu handicap, reprezentanţii societăţii civile, ONG-uri, în vederea promovării, respectării şi garantării drepturilor persoanelor cu handicap în aplicarea competenţelor sale;

-Asigură întocmirea, circulaţia şi pastrarea documentelor specifice;

-Participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă şi completă a datelor şi informaţiilor;

-Întocmeste metodologiile şi procedurile scrise pentru desfăşurarea activităţii compartimentului;

-Întocmeste planurile anuale de acţiune pentru Serviciul  Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale; 

-Asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi medical ale persoanei cu handicap şi a situaţiei plăţii prestaţiilor sociale de care beneficiază persoana cu handicap;

-Asigură cunoaşterea şi aplicarea în practică de către întreg personalul Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale a actelor normative şi legilor în vigoare pe domeniu de activitate;

-Participă la întocmirea rapoartelor trimestriale şi anuale de activitate;

-Respectând procedurile de lucru, Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale asigură implementarea prevederilor art. 27, alin. 1, din Legea nr. 448/2006, republicată,  persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat putând beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul D.P.P.D  la bugetele Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.     

Beneficiază de prevederile alin. (1) şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 sunt reglementate de H.G. nr. 268/2007 cu modificările şi completările prevăzute de Hotarârea Guvernului nr.89/2010.

-Îndeplineşte alte atribuţii în limita prevederilor legale, din dispoziţia conducerii  instituţiei.

 

b) Compartiment Evidență Informatică

Atribuții principale:

-Propune efectuarea unor cursuri de pregatire în cadrul altor instituţii în domeniul informaticii;

-Întocmirea de directive şi instrucţiuni de funcţionare la locul de muncă pentru utilizatorii de tehnică de calcul;

-Verifică modul de respectare a acestor instrucţiuni şi directive;

-Oferă servicii de consultanţă colegilor din birourile/serviciile instituţiei ce exploatează aplicaţii;

-Asigură asistenţă de specialitate pe linie de informatică  personalului de specialitate din cadrul unităţilor din subordinea DGASPC Dolj;

-Întocmeste Registre jurnal privind programele software şi licenţele folosite;

-Prezintă propuneri privind sistemul informatic şi asigură asistenţă de specialitate pentru achiziţionarea echipamentelor şi a licenţelor necesare;

-Elaborează împreună cu utilizatorii lista aplicaţiilor şi a priorităţilor în realizarea acestora la nivelul DGASPC Dolj (sau achiziţionarea de la terţi) şi le prezintă spre aprobare conducerii;

-Implementeaza programe achiziţionate de la terţi;

-Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii;

-Se preocupă de buna desfăşurare a programelor elaborate în cadrul DGASPC Dolj sau de către terţi, depanând eventualele blocaje ale programelor proprii sau cerând asistenţă pentru programele de la terţi conform clauzelor contractuale: Sensitive (D-Smart) – Plăţi Persoane Handicap, Csys (Contabilitate financiara), Alop (Contabilitate financiara), Msys (Mijloace fixe), EVAMPSYS, PSYS;

-Conectarea în reţea a unor noi echipamente de tehnică de calcul;

-Răspunde de achiziţia de tehnică de calcul, servicii de service, licenţe software, precum şi alte aplicaţii software necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

-Răspunde de monitorizarea activităţii de service calculatoare, imprimante, fax-uri, copiatoare;

-Salvarea şi colectarea periodică a datelor, transferul pe suporţi (CD) şi depozitarea lor într-un loc special amenajat (arhiva de date), asigurarea integrităţii datelor şi programelor.