Home   |   Harta site     

Serviciul Economic şi Financiar ContabilAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr.22

Telefon: 0251/407.015; 0251/407.029

Şef Serviciu: Surugiu Marinela

 

Serviciul are în structura sa următoarele compartimente:

-Compartiment Contabilitate;

-Compartiment Finanţe Buget;

-Compartiment Patrimoniu.

 

a) Compartiment Contabilitate

Atribuţii :

-Întocmeşte notele contabile aferente activităţii desfăşurate;

-Verifică lunar soldurile din balanţa analitică, precum şi corelaţiile între conturi;

-Urmăreşte ca ori de câte ori apar modificări în legislaţie, acestea să fie implementate în evidenţa sintetică şi analitică a beneficiarilor;

-Organizează şi conduce contabilitatea proprie potrivit normelor legale în vigoare, prin utilizarea unui plan de conturi specific şi a unei evidenţe contabile adaptate la particularităţile impuse de obiectul de activitate;

-Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale în conturile corespondente conform Legii Contabilităţii, republicată, modificată şi completată prin O.G.nr.61/2001 cu modificările ulterioare şi O.M.F.P.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea instituţiilor publice cu modificările ulterioare;

-Efectuează lunar confruntări între balanţa sintetică şi balanţa analitică a Centrelor de plasament, C.T.F., Locuinţe Protejate aflate în subordinea DGASPC Dolj;

-Intocmeşte lunar balanţa de verificare; 

-Lunar, trimestrial şi anual întocmeşte situaţii financiare care se depun la organele ierarhic superioare, precum şi alte situaţii statistice către A.N.P.H., A.N.P.D.C.;

-Organizează şi efectuează la timp operaţiunile de inventariere a patrimoniului, a valorilor materiale, băneşti conform O.M.F.P.2861/2009;

-Urmăreşte, în urma efectuării inventarierii anuale, casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar care au durată de funcţionare expirată, înregistrarea în contabilitate şi valorificarea materialelor rezultate în urma casării; 

-Întocmeşte  Registrul Inventar, Registrul Jurnal şi Cartea Mare;

-Urmăreşte execuţia bugetară lunară a cheltuielilor şi încadrarea acestora în creditele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei;

-Ţine evidenţa sintetică obiectelor de inventar, alimentelor şi materialelor pe fiecare  Centru de plasament,  Casa de tip familial sau Locuinţă Protejată;

-Exercită controlul zilnic al operaţiunilor efectuate prin caserie;

-Înregistrarea în contabilitate a debitorilor şi a creditorilor şi stingerea acestora pe măsura încasării sumelor;

-Ţine evidenţa contabilă analitică şi sintetică a furnizorilor de bunuri şi servicii, furnizori de active fixe şi a clienţilor;    

-Efectuează reordonanţarea sumelor reprezentând prestaţiile sociale şi a bugetului complementar restituite de Oficiul Judeţean de Poştă în contul 552 ,,Sume de mandat”, în baza cererilor depuse  beneficiarii acestor sume;

-Ţine evidenţa contabilă analitică şi sintetică a contribuţiei de întreţinere datorată de asistaţii din Locuinţe Protejate, Centrele de Îngrijire şi Asistenţă, Centrele de Recuperare şi Reabilitare din subordinea DGASPC Dolj;

-Efectuează lunar controlul asupra operaţiunilor efectuate prin casieria unităţii;

-Verifică foile de parcurs întocmite de angajaţi şi înregistrează consumul lunar de combustibil în contabilitate;

-Gestionează fondurile alocate de Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Dolj reprezentând alocaţie suplimentară de hrană alocată asistaţilor infectaţi HIV/SIDA instituţionalizaţi.

 

Personalul ce efectuează contabilitatea analitică a centrelor are următoarele atribuţii:

 -Întocmesc lunar balanţe analitice pentru consumabile, alimente, obiecte de inventar, mijloace fixe pe surse de finanţare;

-Ţine evidenţa analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, alimentelor, materialelor, medicamentelor şi materialelor sanitare intrate în instituţie pe fiecare sursă de provenienţă, urmărind înregistrarea cronologică şi sistematică a documentelor;

-Aplică viza de CFPP pe documentele de intrare/ieşire a bunurilor şi pe tabelele de alocaţii pentru nevoi personale ce se cuvin lunar asistaţilor;

-Întocmeşte Registrul documentelor prezentate la viza de CFPP;

-Calculează economiile şi depăşirile din lista zilnică de alimente (LZA), ţinând cont de prezenţa asistaţilor şi alocaţia de hrană prevazută de H.G.421/2008 cu modificările ulterioare şi de Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj;

-Urmăreşte încadrarea consumurilor/asistat în baremurile prevăzute de Lg.326/2003 pentru centrele de plasament sau case de tip familial copii;

-Urmăreşte respectarea standardelor minime cuprinse în Ordinul ANPH 559/2008, pentru centrele de adulţi;

-Verifică soldurile din balanţa analitică cu cele din fişele de magazie;

-Confruntă soldurile din balanţa analitică cu cele din balanţa sintetică întocmită de Compartimentul  Contabilitate;

-Completează fişa mijlocului fix cu conţinutul minimal obligatoriu. 

 

b) Compartiment Finanţe Buget

Atribuţii :

-Asigură întocmirea ordinelor de plată, a filei CEC şi foii de vărsământ în vederea efectuării plăţilor pentru cheltuielile materiale, investiţii, transferuri şi înregistrarea lor în contabilitate;

-Efectuează lunar viramentele aferente salariilor şi înregistrează în contabilitate cheltuielile de personal;

-Efectuează plata prestaţiilor sociale, bugetului complementar şi a c/v biletelor de transport interurban de care beneficiază persoanele cu handicap neinstituţionalizate conform Legii448/2006 cu modificările ulterioare;

-Efectuează plata dobânzii aferente creditelor contractate de persoanele cu handicap neinstituţionalizate conform Legii 448/2006 cu modificările ulterioare;

-Urmăreşte respectarea prevederilor O.M.F.P.1792/2003 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate din contul: ,,Cheltuieli de personal”;

-Urmăreşte plata indemnizaţiei care se acordă copiilor, tinerilor şi mamelor care părăsesc sistemul de protecţie al copilului, precum şi plata lunară a drepturilor pentru nevoi personale ale copiilor instituţionalizaţi care urmează o  formă de învăţământ, conform Legii 326/2003;

-Elaborează proiectul de buget al instituţiei defalcat pe case de tip familial, centre de plasament copii, respectiv centre de adulţi, precum şi previziunile de buget pe termen mediu şi lung;

-Verifică încadrarea listelor de lucrări, achiziţiilor de bunuri şi servicii din proiectul anual de achiziţii în prevederile bugetare;

-Întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite, repartizarea bugetului instiţutiei pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare;

-Urmăreşte încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Judeţean Dolj;

-Înaintează ordonatorului principal necesarul lunar de credite, urmărind încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate;

-Întocmeşte, pe decade, situaţia plăţilor planificate conform Ordinului nr.2281/2009; 

-Verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului.

 

c) Compartiment Patrimoniu

Atribuţii:

-Ţine evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, întocmeşte note contabile aferente acestora, respectiv intrarea, mişcarea şi ieşirea din evidenţa contabilă;

-Respectă încadrarea în Lista de investiţii aprobată de Consiliul Judeţean Dolj;

-Urmăreşte corelaţia dintre sumele alocate în buget la titlul ,,Cheltuieli de capital”conform clasificaţiei bugetare şi lista de investiţii aprobată de C.J.D.;

-Urmăreşte încadrarea mijloacelor fixe în grupe conform Hotărârii 2139/30.11.2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe împreună cu persoanele desemnate din cadrul Serviciului Analize Tehnice;

-Se ocupă cu îndosarierea documentelor de proprietate pe fiecare imobil şi teren;    

-Întocmeşte Registrul numerelor de inventar pentru mijloacele fixe intrate în instituţie;

-Efectuează lunar calculul amortizării mijloacelor fixe corporale şi necorporale şi înregistrează în contabilitate.