Home   |   Harta site     

Serviciul Analize TehniceAdresa: Craiova, Bd. N.Titulescu nr.22

Telefon: 0251/421.579; 0251/407.044

Şef Serviciu: Beznă Laurenţiu Marian

 

Atribuţii:

-Formulează şi fundamentează propunerile pentru executarea unor investiţii şi reparaţii la imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în patrimoniu şi/sau administrarea Direcţiei generale;

-Analizează, când este cazul, necesitatea şi oportunitatea propunerilor serviciilor exterioare ale Direcţiei cu privire la achiziţia publică de servicii şi lucrări;

-Elaborează documentaţia tehnică (caietul de sarcini - specificaţiile tehnice), pentru achiziţia publică de lucrări sau servicii pentru construcţii, reabilitare, reamenajare, instalaţii, servicii tehnice; 

-Urmăreşte executarea lucrărilor şi îndeplinirea serviciilor specifice contractate;

-Colaborează cu diriginţii de şantier în vederea urmăririi executării lucrărilor contractate în conformitate cu proiectul tehnic, cât şi cu graficul de lucru stabilit prin contract, solicită avizul şi acordul proiectantului, consultantului, şi după caz, Inspectorului de Construcţii Judeţene, privitor la orice eveniment sau modificare a proiectului şi/sau a execuţiei acestuia;

-Urmăreşte derularea fizică, valorică şi la termene a contractelor încheiate;

-Participă pe parcursul executării contractelor la verificări ale lucrărilor şi propune luarea măsurilor în consecinţa : constructorului, dirigintelui, consultantului etc., modificări ale proiectelor şi/sau a execuţiei acestora;

-Solicită conducerii DGASPC dispunerea măsurilor ce se impun cu privire la toate problemele şi litigiile legate de realizarea investiţiilor; 

-Organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie şi participă la întocmirea tuturor documentelor prevăzute de lege pentru recepţia finală (dupa trecerea perioadei de garanţie), după notificarea prealabilă a constructorului ;

-Verifică împreună cu responsabilii de la centrele sau serviciile DGASPC, în perioada de garanţie, calitatea lucrărilor executate;

-Colaborează cu diriginţii de şantier şi cu executanţii lucrărilor de construcţii în vederea întocmirii documentaţiei necesare pentru cartea tehnică a tuturor construcţiilor aflate în  patrimoniul şi/sau în administrarea  DGASPC;

-Colaborează cu Serviciul Achiziţii Publice la elaborarea programului anual al achiziţiilor publice de servicii şi lucrări;

-Colaborează cu Serviciul Programe, Proiecte, în vederea elaborării cererilor de finanţare din fonduri externe, stabilind devizele estimative pentru lucrări şi servicii, cât şi pentru dotări şi amenajări;  

-Urmare a solicitărilor de la centre, CTF-uri, Locuinţe Protejate, din subordinea Direcţiei privind lucrările de reparaţii, igienizări şi servicii, face analiza tehnică a oportunităţilor şi propune soluţii spre aprobare;

-Administrează contractele de achiziţie - servicii (servicii de intreţinere şi reparaţii copiatoare şi multifuncţionale, echipamente audio-TV, aparatură electrocasnică, intreţinere şi reparaţii ascensoare, rampe mobile, verificări metrologice - cântare şi apometre, întreţinere şi reparaţii AC, întreţinere şi reparaţii CT, servicii curăţenie, servicii dezinsecţie-deratizare, servicii transport şi incinerare deşeuri infecţioase etc.), din momentul încheierii contractelor şi până la finalizarea acestora;

-Urmăreşte derularea contractelor de utilităţi (gaze, energie electrică, apă-canal, salubritate, cablu TV) încheiate de DGASPC cu furnizorii. 

-Colaborează cu prestatori de servicii (intreţinere şi reparaţii centrale termice, ascensoare, rampe mobile) în vederea asigurării unei bune funcţionări a echipamentelor, cât şi asigurarea de intervenţii rapide a specialiştilor în cazul unor avarii sau defecţiuni; 

-Urmăreşte realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnică a instalaţiilor sau echipamentelor din domeniul ISCIR, examinează în mod regulat registrele de evidenţă a funcţionării acestora şi ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate.

-Participă la preluarea activelor corporale din patrimonial Consiliului Judeţean în administrarea DGASPC, în conformitate cu hotărârile CJ şi dispoziţiile DGASPC.

-Prezintă propuneri privind sistemul informatic şi asigură asistenţă de specialitate pentru achiziţionarea echipamentelor, licenţelor, aplicaţiilor necesare.

-Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii.

-Se preocupă de monitorizarea permanentă a următoarelor aplicaţii informatice (intreţinere, actualizare, funcţionare) depanând eventualele blocaje sau cerând asistenţa de la terţi conform clauzelor contractuale:

1. Sintact - aplicaţie legislaţie

2.  Eset - aplicaţie antivirus

-Răspunde de conectarea în reţea a noi echipamente de calcul.

-Răspunde de monitorizarea contractelor:

1. Servicii de întreţinere şi asistenţă a sistemelor la sediul D.G.A.S.P.C. şi la centrele din subordine.

2. Servicii de întreţinere şi reparaţii la sistemele de supraveghere video.

3. Servicii de întreţinere şi reparaţii centrale telefonice.

4. Servicii de monitorizare şi intervenţie rapidă.  

5. Servicii de întreţinere şi reparaţii sisteme de detecţie şi alarmare la efracţie

-Răspunde de buna funcţionare a serviciilor de internet şi telefonie fixă prin menţinerea legăturii cu furnizorul de servicii pentru rezolvarea rapidă a problemelor apărute.

-Răspunde de instalarea/modificarea caracteristicilor utilizatorilor, de tehnica de calcul (parole, drepturi de acces, etc.).

-Răspunde de salvarea şi colectarea periodică a datelor esenţiale, transferul lor pe suporţi (DVD, hdd extern, etc.), depozitarea lor într-un loc special amenajat (arhiva de date), asigurarea integrităţii datelor şi a posibilităţii refacerii evidenţei.  

 

- Coordonează activitatea muncitorilor din cadrul structurilor subordonate instituţiei, având urmatoarele atribuţii principale:

a)Se îngrijeşte de buna funcţionare a tuturor dotărilor DGASPC prin intervenţia echipei de intervenţii care execută lucrări de reparaţii, de întreţinere la instalaţiile sanitare, electrice,mobilier etc.; 

b)Asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea  DGASPC;

c)Gestionează materialele utilizate de echipa de intervenţie la lucrările în regie proprie şi încheie procese - verbale de recepţie a lucrărilor executate;

d)Primeşte, centralizează şi înaintează Serviciului Achiziţii Publice necesarul de materiale şi servicii cu caracter tehnic în vederea contractării, respectiv achiziţionării acestora;

e)Urmăreşte asigurarea exploatării corecte şi legale a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le are în evidenţă;

 

- Coordonează activitatea şoferilor din cadrul structurilor subordonate instituţiei, având urmatoarele atribuţii principale: 

a) Coordonează activitatea de transport la nivelul instituţiei, asigurând efectuarea deplasărilor în teren, precum şi aprovizionarea celor necesare centrelor din subordinea DGASPC de la  magazia centrală a Direcţiei; 

b) Răspunde de respectarea consumului normat pentru parcul auto al Direcţiei generale şi de  exploatarea eficientă a acestuia;

c) Răspunde de întocmirea FAZ-urilor pe fiecare autovehicul din dotare, urmărind ca pe     fiecare foaie de parcurs să fie înscrişi km legali care sunt parcurşi între localităţi;

d) Centralizează la sfarşitul lunii FAZ-urile şi verifică consumurile de carburanţi şi lubrifianţi pentru încadrarea acestora în normele legale;

e) Colaborează cu Serviciul Achiziţii Publice pentru elaborarea documentaţiei în vederea achiziţionării de servicii care să asigure service-ul, ITP-ul, Asigurările de Răspundere Civilă Auto obligatorie, cât şi CASCO - pentru autovehiculele din parcul auto al DGASPC;

f) Asigură buna funcţionare a autovehiculelor, urmărind ca înlocuirea pneurilor, schimbul de ulei, acumulatori, ITP, reparaţiile capitale să se facă în timp util şi conform normelor legale;

g) Confirmă devizul de manoperă şi materiale ale lucrărilor efectuate în service, împreună cu Comisia Tehnică;

h) Instruieşte conducătorii auto cu privire la normele de tehnica securităţii muncii, siguranţa în circulaţie, cât şi normele PSI;

i) Elaborează lunar graficul pentru asigurarea permanenţei la Complex Intervenţie, Sprijin, Consiliere şi Recuperare a Copilului (Centru de Informare şi Sensibilizarea Populaţiei).

j) Eliberează şi primeşte zilnic foile de parcurs pentru toţi şoferii din Parcul Auto al DGASPC Dolj ;

k) Asigură buna funcţionare a Parcului Auto privind achiziţionarea taxelor de drum (roviniete) pentru autovehiculele ce aparţin DGASPC DOLJ.