Home   |   Harta site     

Centrul de Consiliere, Evaluare și Informare ComunitarăAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Consiliere, Evaluare și Informare Comunitară este coordonarea și îndrumarea metodologică a serviciilor publice de asistență socială (SPAS) organizate la nivelul unităților adminitrativ teritoriale din județul Dolj, în vederea aplicării unitare a legislației privind protecția copilului și, în situațiile de risc identificate de acestea, a asigurării serviciilor specializate pentru protecția copilului.

 

Activităţi şi funcţii

(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Consiliere, Evaluare și Informare Comunitară sunt următoarele:

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.reprezintă furnizorului de servicii sociale în relația cu persoana beneficiară;

2.organizează întâlniri semestriale între angajații DGASPC Dolj și asistenții sociali de la nivelul SPAS-urilor în vederea aplicării unitare a legislației pentru asigurarea serviciilor specializate copiilor aflați în situații de risc, identificați de SPAS-uri;

3.furnizează SPAS-urilor informaţii cu privire la atribuţiile, organigrama DGASPC Dolj şi serviciile organizate la nivelul Direcţiei, persoanele responsabile cu coordonarea activităţii de la nivel local şi datele de contact ale acestora, în scopul furnizării de servicii specializate copiilor aflați în situații de risc, identificați de SPAS-uri;

4.asigură legătura dintre SPAS-uri şi celelalte compartimente ale DGASPC Dolj în vederea asigurării unei intervenții specializate în regim de operativitate și eficiență pentru copiii aflați în situații de risc, identificați de SPAS-uri;

5. îndrumă metodologic reprezentanţii SPAS-urilor de la nivel local în activitatea lor curentă de identificare şi evaluare a copilului şi familiei acestuia, precum şi în activitatea de planificare şi monitorizare a intervenţiei. În acest sens fiecare responsabil efectuează trimestrial cel puţin o deplasare în fiecare unitate administrativ-teritorială pentru a monitoriza modul de abordare și implementare a legislației privind identificarea situațiilor de risc și oferirea de servicii specializate.

6.pot însoţi reprezentantul serviciului public de asistenţă socială de la nivel local, la solicitarea expresă şi temeinic motivată a acestuia, la efectuarea vizitelor în teren, în vederea unei intervenții în regim de operativitate și eficiență pentru copiii aflați în situații de risc, identificați de SPAS-uri;

7. facilitează colaborarea între SPAS-uri, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care funcţionează la nivelul judeţului, în vederea formării unei rețele operaționale care să poată interveni în regim unitar, interdependent, pluridisciplinar, în soluționarea situațiilor de risc.

8. asigură îndrumare metodologică SPAS-urlor, la cererea acestora, în elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, în scrierea de proiecte, precum şi în orice altă activitate care vizează prevenirea separării copilului de părinţi;

9. sprijină conducerea SPAS-urilor în activitatea de identificare a nevoilor de formare continuă a personalului în vederea înțelegerii și aplicării unitare a tehnicilor, metodelor și instrumentelor de lucru în asistență socială, pentru o intervenție coerentă privind protecția drepturilor copilului;

10.la solicitarea SPAS-urilor, în situația în care există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului, includerea copilului într-un program de consiliere psihologică pentru depășirea situației de vulnerabilitate;

11.oferirea de servicii de specialitate la solicitarea scrisă a SPAS-urilor atunci când se constată afilierea copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate, la un grup de prieteni cu comportament infracțional;

12.inițierea procedurilor prevăzute de lege în situația sesizării din partea SPAS a unor cazuri de abuz, neglijare sau rele tratamente asupra unui copil, în vederea securizării și oferirii de servicii specializate acestuia.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. realizarea de materiale informative;

2. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;

3. elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări/reevaluari periodice a serviciilor prestate; 

3. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.